Barang

(Dilencongkan dari Barangan)

Dalam ekonomi, barang, barangan atau produk (serapan Belanda product "barang keluaran dibikin" diakar Latin productum terbitan duco "menghantarkan; membawakan"[1]) ialah mana-mana objek atau perkhidmatan yang meningkatkan utiliti (kepuasan pengguna) yang boleh ditawarkan dalam sesebuah pasaran.[2]

Barang dalam stor

Rujukan sunting

  1. ^ Bandingkan:
    • van Veen, P.A.F.; van der Sijs, N. (1997). "product (voortbrengsel)". Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden (ed. ke-2). Utrecht & Antwerpen: Van Dale Lexicografie. < latijn productum, verl. deelw. van producere [voortbrengen]
    • Kwik Khing Djoen (1923). "productie (H), production (E)". Kitab Vortaro: Segala Perkatahan-Perkatahan Asing Jang Soeda Oemoem Di Goena Ken Di Dalem Soerat-Soerat Kabar Melayoe. Batavia: Sin Po. m/s. 259. "Pengaloewaran barang-barang pembikinan".
    • "duco". K. Prent, J. Adisubrata, W. J. S. Poerwadarminta (1969). Kamus Latin-Indonesia. Jogjakarta: Penerbitan Jajasan Kanisius. m/s. 267
  2. ^ Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) Marketing, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.