Etnologi

Etnologi merupakan perkataan yang berasaskan perkataan etnik, iaitu bangsa manusia. Etnologi merujuk kepada salah satu daripada cabang bidang sains antropologi, yang mengkaji rumpun bangsa manusia dan pelbagai aspek kebudayaannya serta perhubungan antara satu bangsa dengan yang lain.