Keningau FM
BandarKeningau
Tenom
Tambunan
SloganHebat Syoknya!
Frekuensi94.7 MHz
Tarikh siaran pertama2009
BahasaMelayu
Murut
Kadazandusun
Pemilik
Saluran kembarPerlis FM
Kedah FM
Langkawi FM
Mutiara FM
Perak FM
Kelantan FM
Terengganu FM
Pahang FM
Selangor FM
KL FM
Negeri FM
Melaka FM
Johor FM
Sarawak FM
Red FM
Wai FM
Miri FM
Labuan FM
Sabah FM
Sabah V FM
Sandakan FM
Tawau FM
Siaran webrtmklik.rtm.gov.my/channel/radio/KENINGAUFM
Tapak webkeningaufm.rtm.gov.my