Perbezaan antara semakan "Islam di Croatia"

* Albania: 15.082 (0,34%)
 
==MuslimsOrang inIslam di Croatia==
AsMengenai regardskedudukan theminoriti status of theorang [[MuslimIslam]] [[BosniaksBosnia|BosniakBosnia]] minority, the situationsituasinya isadalah thesebagai followingberikut. OnDi thewilayah territoryRepublik ofCroatia thekini, presentorang Republic of Croatia,percaya Muslim believersRegisterd wereuntuk registerdpertama forkalinya theselama first time during thebancian 1931 census: 1,.239 ofdaripada themmereka were indi Zagreb anddan theirjumlah overallkeseluruhan numbermereka indi Croatia beingmenjadi onlyhanya aboutsekitar 4000. TheBanci nextseterusnya censusesyang thatberdaftar registeredpercaya Muslim believers wereadalah assebagai followsberikut:
 
1,077 personsorang inpada tahun 1948,
16,185 personsorang inpada tahun 1953,
onlyHanya 3,113 personsorang inpada tahun 1961.
AfterSelepas tahun 1971, whenketika SFRY (formerbekas [[SocialistRepublik FederalPersekutuan Republic ofSosialis Yugoslavia|Yugoslavia]]) recognizedmengakui thekewarganegaraan Muslim nationalityuntuk topercaya Muslim believersIslam, the censusbancian showedmenunjukkan thesebagai followingberikut:
 
18,487 personsorang inpada 1971,tahun 1971.
23,740 personsorang inpada 1981,tahun 1981.
43,486 personsorang inpada tahun 1991.
 
OnDengan thedasar basesdari of the censuses frombancian 1931 to -1961 itjelas isbahawa clearsejumlah thattertentu aorang certain number ofpercaya Muslim believers declaredmenyatakan themselvesdiri assebagai CroatsCroatia oratau YugoslavsYugoslavia. TheirJumlah numbermereka augmentedditambah duringselama immigrationimigresen fromdari Bosnia anddan Herzegovina.
 
==Islam today==
24,741

suntingan