Perbezaan antara semakan "Wikipedia:Manual gaya penulisan/Senarai"

tiada ringkasan suntingan
|-
|
; Senarai takrifan : senarai takrifan
; Definition list : list of definitions
; butir : takrifan butir
; item : the item's definition
|
; Senarai takrifan : senarai takrifan
; Definition list : list of definitions
; butir : takrifan butir
; item : the item's definition
|-
|
* Anda juga boleh membuat senarai-senarai bercampur
*# andlalu nest themmenyarangnya
*#* seperti berikut
*#*; bolehkah saya mencampurkan senarai definisitakrifan?
*#*: ya
*#*; bagaimana?
*#*: ianyaia semudah
*#*:* a
*#*:* b
|
* Anda juga boleh membuat senarai-senarai bercampur
*# lalu menyarangnya
*# and nest them
*#* seperti berikut
*#*; bolehkah saya mencampurkan senarai definisitakrifan?
*#*: ya
*#*; bagaimana?
*#*: ianyaia semudah
*#*:* a
*#*:* b
==Garis kosing dalam butiran senarai ataupun antara butiran senarai==
 
(Dalam bahagian ini dan yang seterusnya, senarai bernombor digunakan dalam contoh; senarai tak bernombor juga membawakan hasil yang serupa, cuma ia tidak berdepan dengan masalah senarai bermula semula dengan 1.)
 
Senarai butir hanya boleh ditaipkan dalam satu perenggan (tanpa baris kosong), melainkan tag-tag HTML digunakan dalamnya. Jika tidak, perenggan baru akan menamatkan senarai. Jika senarai tidak bernombor, senarai baru boleh dimulakan tanpa sebarang masalah, tetapi jika senarai bernombor, penomborannya akan bermula balik dari 1.
(In this and the next section numbered lists are used in examples; unnumbered lists give a corresponding result, except that a possible problem of a list restarting with 1 is not applicable.)
 
===Menggunakan <nowiki><br><br></nowiki>===
A list item can only be one paragraph unless HTML tags are used within it. Otherwise, the new paragraph will end the list. If the list is unnumbered, a new list can be started, but if the list is numbered, the numbering will start over from 1.
 
Satu cara untuk menghasilkan pemisah perenggan dalam senarai adalah menggunakan tag <nowiki><br><br></nowiki>.
In the case of a numbered list, the same is used to have a blank line between list items (more or less necessary if there is a multi-paragraph list item, otherwise the lay-out is confusing); in the case of an unnumbered list one can simply start a new one.
Contoh:
 
===Mengguna #<nowiki>1.<br><br></nowiki>===
#<nowiki>2.</nowiki>
 
Hasil:
One way to produce a paragraph break in a list is to use <nowiki><br><br></nowiki>. The spacing between paragraphs may look odd, however.
 
#ABC.<br><br>
Example:
#DEF.
 
===Menggunakan <nowiki><p> dan </p></nowiki>===
#<nowiki>Abc dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<br><br>Def dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<br><br></nowiki>
#<nowiki>Ghi dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<br><br>Jkl dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.</nowiki>
 
Untuk penjarakan yang lebih kemas, apa kata letakkan pula tag <nowiki><p> dan </p></nowiki> untuk mengapit setiap perenggan dalam butir senarai.
Result:
 
Cth:
#Abc dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<br><br>Def dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<br><br>
#Ghi dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<br><br>Jkl dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.
 
===Mengguna #<nowiki>ABC.<p> dan DEF.</p></nowiki>===
#<nowiki>GHI.<p>JKL.</p></nowiki>
 
Hasil:
To get more convincing spacing, you can instead put <nowiki><p> and </p></nowiki> tags around each paragraph in the list item.
 
#ABC.<p>DEF.</p>
Example:
#GHI.<p>JKL.</p>
 
==Menyambung butir senarai selepas sub-butir==
#<nowiki>Abc dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<p>Def dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.</p></nowiki>
#<nowiki>Ghi dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<p>Jkl dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.</p></nowiki>
 
Dalam HTML, butir senarai boleh mengandungi beberapa sub-senarai yang tidak semestinya bersebelahan; jadi ada sesetengah bahagian butir senarai yang bukan sahaja terdapat sebelum subsenarai pertama, bahkan juga di antara subsenarai, dan selepas subsenarai terakhir; tetapi, mengikut sintaks wiki, subsenarai mematuhi peraturan sama seperti bahagian laman: segala butir senarai hanya boleh diisi sebelum subsenarai pertama.
Result:
 
Untuk senarai aras pertama yang tak bernombor dalam kod wikiteks, kepincangan ini boleh diatasi dengan memecahkan senarai itu kepada berbilang senarai; teks yang diengsot di antara senarai-senarai separa boleh dijadikan cebisan butir senarai selepas subsenarai; tetapi ini boleh menimbulkan baris kosong sebelum dan selepas setiap senarai, bergantung pada CSS yang digunakan; oleh itu, demi keseragaman, setiap butir senarai aras pertama boleh dijadikan senarai berasingan.
#Abc dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<p>Def dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.</p>
#Ghi dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.<p>Jkl dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text dummy text.</p>
 
Senarai bernombor pula, yang sepatutnya menjadi satu senarai mungkin dipaparkan sebagai berbilang senarai kesan pentafsiran perisian; sehingga timbulnya masalah 'mula balik pada nombor 1'.
==Senarai bernombor melintasi bahagaian==
 
Since this disturbs section numbering it is on a separate page [[Help:List/Numbered list across sections]].
 
==Continuing a list item after a sub-item==
 
In HTML, a list item may contain several sublists, not necessarily adjacent; thus there may be parts of the list item not only before the first sublist, but also between sublists, and after the last one; however, in wiki-syntax, sublists follow the same rules as sections of a page: the only possible part of the list item not in sublists is before the first sublist.
 
In the case of an unnumbered first-level list in wikitext code this limitation can be overcome by splitting the list into multiple lists; indented text between the partial lists may visually serve as part of a list item after a sublist; however, this may give, depending on CSS, a blank line before and after each list, in which case, for uniformity, every first-level list item could be made a separate list.
 
Numbered lists illustrate that what should look like one list may, for the software, consist of multiple lists; unnumbered lists give a corresponding result, except that the problem of restarting with 1 is not applicable.
 
{| style="border:1px;border-spacing:1px;background-color:black;" cellpadding="5px"
<nowiki>
<ol>
<li>listbutir itemsenarai A1
<ol>
<li>listbutir itemsenarai B1</li>
<li>listbutir itemsenarai B2</li></ol>continuingsambungan listbutir itemsenarai A1
</li>
<li>listbutir itemsenarai A2</li>
</ol></nowiki>
| <ol>
<li>listbutir itemsenarai A1
<ol>
<li>listbutir itemsenarai B1</li>
<li>listbutir itemsenarai B2</li></ol>continuingsambungan listbutir itemsenarai A1
</li>
<li>listbutir itemsenarai A2</li>
</ol>
|- style="background-color:#E0E0E0;font-weight:bold;text-align:center;"
| colspan="2" | vslawan.
|- style="background-color:white;"
|
#listbutir itemsenarai A1
##listbutir itemsenarai B1
##listbutir itemsenarai B2
#:continuingsambungan listbutir itemsenarai A1
#listbutir itemsenarai A2
|
#listbutir itemsenarai A1
##listbutir itemsenarai B1
##listbutir itemsenarai B2
#:continuingsambungan listbutir itemsenarai A1
#listbutir itemsenarai A2
|}
 
Searas lagi ke dalam, dengan butir subsenarai yang bersambung selepas sub-subsenarai, banyak lagilah baris kosong; akan tetapi, kesinambungan senarai aras pertama tidak terjejas:
One level deeper, with a sublist item continuing after a sub-sublist, one gets even more blank lines; however, the continuation of the first-level list is not affected:
<pre>
#listbutir itemsenarai A1
##listbutir itemsenarai B1
###listbutir itemsenarai C1
##:continuingsambungan listbutir itemsenarai B1
##listbutir itemsenarai B2
#listbutir itemsenarai A2
</pre>
menghasilkan
gives
#listbutir itemsenarai A1
##listbutir itemsenarai B1
###listbutir itemsenarai C1
##:continuingsambungan listbutir itemsenarai B1
##listbutir itemsenarai B2
#listbutir itemsenarai A2
 
See also {{tim|List demo}} and [[Help:Section#Subdivisions in general|subdivisions]].
 
==Jarak engsot tambahan untuk senarai==
Bagi senarai bernombor yang lebih besar fonnya, sesetengah pelayar tidak memaparkan lebih daripada dua angka, melainkan jarak engsot tambahan digunakan (jika terdapat berbilang lajur: untuk setiap lajur).
In a numbered list in a large font, some browsers do not show more than two digits, unless extra indentation is applied (if there are multiple columns: for each column).
<pre>
:#abc
</pre>
 
menghasilkan
gives
 
:#abc
:#ghi
 
In the case thatSekiranya HTML hasperlu to be useddigunakan (seelihat nextbahagian sectionseterusnya), extra indentation ofjarak aengsot listtambahan isdalam achievedsenarai withdiperoleh thedengan tagstag-tag <nowiki><ul>, </ul></nowiki>:
 
<pre>
</ol></ul>
</pre>
menghasilkan
gives
 
<ul><ol><li>abc
</ol></ul>
 
Penjelasan latar belakang: senarai HTML boleh mengandungi kandungan sebelum butir senarai pertama, dengan jarak engsot yang membezakan kandungan sebelum senarai; MediaWiki menukar kandungan sebegitu kepada butir senarai tanpa nombor, tetapi disiratkan nombor 1; iaitu, sesebuah "senarai" boleh diisi kandungan tanpa butir senarai, tetapi MediaWiki menukarkannya kepada senarai yang mengandungi satu butir senarai tanpa nombor, mana ada perbezaannya: cuma jarak engsot kandungannya yang dipengaruhi; oleh itu, kandungan itu sendiri membentuk senarai bernombor.
Some background explanation: a HTML list can have content before the first list item, distinguished from content before the list by its indentation; MediaWiki changes such content into a list item without a number displayed, but with implicit number 1; in particular a "list" can have content but no list items, which MediaWiki changes into a list with one unnumbered list item, which makes no difference: the only effect is indentation of the content; in the case mentioned the content is itself a numbered sublist.
 
==Senarai bernombor yang berbilang lajur==
 
Dengan menyatakan nilai asas yang berguna untuk senarai bernombor yang berbilang lanjur, untuk mengelak daripada bermula balik dengan nombor satu di setiap lajur. Ini hanya berhasil dengan sintaks HTML (untuk lajur pertama, sintaks wiki masih juga boleh dipakai).
Specifying a starting value is useful for a numbered list with multiple columns, to avoid restarting from one in each column. This is only possible with HTML-syntax (for the first column either wiki-syntax or HTML-syntax can be used).
 
Setelah digabungkan dengan jarak engsot yang diterangkan di bahagian sebelumnya:
In combination with the extra indentation explained in the previous section:
<pre>
{| valign="top"
|}
</pre>
menghasilkan
gives
 
{| valign="top"
|<ul><ol start="128"><li>ddd<li>ee<li>f</ol></ul>
|}
 
See also [[wikicities:Template:List of Wikicities]] ([[wikicities:Template talk:List of Wikicities|talk]], [[wikicities:Special:Whatlinkshere/Template:List of Wikicities|backlinks]], [http://www.wikicities.com/index.php?title=Template:List_of_Wikicities&action=edit edit]).
 
{{h:f|enname=List}}
15,884

suntingan