Sultan Abdul Hamid Halim Shah ibni al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah - Bahasa lain