Lakton terhasil daripada tindak balas pengesteran intramolekul sesuatu molekul yang mengandungi kumpulan hidroksil dan karboksil. Kecenderungan hidroksiasid membentuk lakton adalah bergantung kepada saiz gelang yang terbentuk. Secara umum, lakton 6 dan 5 ahli lebih mudah dihasilkan.