Pingat Hassanal Bolkiah Sultan

Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S.) (ڤيڠت حسن البلقية سلطان) ialah sebuah pingat kehormat Brunei.[1] Anugerah ini dipecah bahagi kepada dua darjah: Darjah Pertama dan Darjah Kedua.[2] Pingat ini dianugerahkan untuk perkhidmatan khas dan diraja kepada Sultan.

Penerima sunting

Dikurniakan pada hari perpuspaan 1 Ogos 1968[3]
Dikurniakan pada tahun 1984
2002
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri - (Ahli Majlis Ugama Islam)[4]
2010
 • Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama - (Yang Dipertua Majlis Ugama Islam)[5]
15 Julai 2010
 • Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan - (Ahli Majlis Ugama Islam); Darjah Pertama[6]
Tidak diketahui[7]
 • Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang Dipertua Adat Istiadat Negara - (Ahli Majlis Ugama Islam)
 • Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan - (Ahli Majlis Ugama Islam)
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besa, Ketua Hakim Syarie, - (Ahli Majlis Ugama Islam)
 • Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, Ahli Majlis Ugama Islam
 • Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama (Dr.) Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin, Ahli Majlis Ugama Islam
 • Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal, Ahli Majlis Ugama Islam
 • Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, Ahli Majlis Ugama Islam
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah - (Ahli Majlis Ugama Islam)
 • Allayarham Pengiran Hajah Siti Hawa binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman[8]
 • Yang Berhormat, Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama[9]
 • Yang Amat Mulia, Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Haji Kemaludin ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Mohd. Yassin, Yang Dipertua Dewan Majlis Mesyuarat Negara Brunei[10]
 • Yang Amat Mulia, Pengiran Setia Negara Pengiran (Dr.) Haji Mohd. Yusuf bin Pengiran Haji Abdul Rahim
 • Yang Amat Mulia, Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Haji Ismail
 • Yang Berhormat, Pengiran Dato Paduka Haji Damit bin Pengiran Haji Sunggoh
 • Yang Berhormat, Pehin Kapitan Lela Diraja Awang Goh King Chin
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato Laila Utama Haji Awang Ibrahim[11]
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, Negara Brunei Darussalam

Rujukan sunting

 1. ^ Royal Ark
 2. ^ Antonio Prieto Barrio
 3. ^ "Pelita Brunei 7 Ogos 1968" (PDF). hmjubliemas.gov.bn. Dicapai pada 11 Mac 2018.
 4. ^ Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
 5. ^ Menteri Hal Ehwal Agama
 6. ^ "Mufti Kerajaan". Jabatan Mufti Kerajaan. Dicapai pada 11 Mac 2018.
 7. ^ "Kebawah DYMM perkenankan pelantikan Ahli Majlis Ugama Islam". Pelita Brunei. 24 Ogos 2017. Dicapai pada 11 Mac 2018.
 8. ^ Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi (27 Januari 2017). "Berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Pengiran Hajah Siti Hawa". Pelita Brunei. Dicapai pada 11 Mac 2018.
 9. ^ Profil Yang Di-Pertua
 10. ^ Majlis Mesyuarat Negara
 11. ^ Laporan MMN 5 mac 2018

Pautan luar sunting


Templat:Odm-stub