Pusat Kegiatan Guru

Pusat Kegiatan Guru (PKG) adalah merupakan sebuah unit yang ditubuhkan di bawah Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) atau sekarang dikenali sebagai Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) dan di dalam rangkaian Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan memberi khidmat sokongan dan latihan kepada guru-guru dalam penggunaan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran dan Pembelajaran (P&P).

PKG berkonsepkan perkhidmatan kelompok yang menyediakan khidmat sokongan kepada guru-guru daripada beberapa buah sekolah yang berdekatan. Oleh itu, kebiasaannya terdapat lebih daripada sebuah PKG dalam satu-satu Daerah Pendidikan.

Dari Segi sejarahnya, gerakan kearah penubuhan Pusat Kegiatan Guru berlaku secara beransur-ansur, bermula dengan penubuhan :

 • Pusat Sumber Tempatan (1978)
 • Pusat Media Daerah (1981)
 • Pusat Sumber Pendidikan Daerah (1986)

Pusat-pusat ini diwujudkan bagi mengatasi serta memperbaiki ketidakseimbangan pencapaian pendidikan di antara Bandar dengan luar Bandar.Tujuannya pada masa itu hanya untuk memberi perkhidmatan pinjaman alatan serta menyediakan kemudahan membina bahan pengajaran dan pembelajaran kos rendah.

PSPD ditukar namanya kepada Pusat Kegiatan Guru dengan singkatannya PKG pada 14 April 1990 dan diberikan peranan yang lebih luas. Pusat Kegiatan Guru merupakan jalinan rancangan prasarana pendidikan dan pemangkin untuk merangsang pembangunan profesional guru-guru khususnya bagi meningkatkan pengetahuan dan pembudayaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan dan pengurusan pusat sumber sekolah. Ia selaras dengan Matlamat Pendidikan Bestari dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Antara fungsi PKG sunting

Fungsi 1: Memantau Sekolah Dan Memberi Khidmat Bantu Tentang Penggunaan Teknologi Pendidikan Dan Media sunting

1.1 Memantau Sekolah:

1.1.1 Memantau dan menambah baik

 • Program Pembangunan Pusat Sumber Sekolah
 • Galakan Membaca
 • Program Literasi Maklumat

1.1.2 Memantau penggunaan dan keberkesanan bahan pelbagai media pengajaran dan pembelajaran

 • Bahan dan peralatan sedia ada
 • Bahan Inovasi

1.1.3 Memantau pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah di Sekolah Bestari (Projek Rintis)

 • Aplikasi WSMS dan LCMS

1.1.4 Memantau pemasangan dan pelaksanaan Pusat Akses Sekolah

1.1.5 Memantau pelaksanaan aktiviti TVP & RP (Sabah / Sarawak)

 • Penggunaan
 • Koleksi
 • Pengurusan

1.1.6 Memantau pelaksanaan SchoolNet

1.1.7 Memantau Makmal komputer sekolah

1.1.8 Memantau aktiviti PPSMI

1.2 Memberi khidmat bantu tentang penggunaan teknologi pendidikan dan media.

1.2.1 Khidmat Bantu Penggunaan dan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

 • Bengkel Pengurusan Bahan PSS

1.2.2 Program Galakan Membaca dan Literasi Maklumat

a. Bengkel Pengurusan Program Galakan Membaca


1.2.2 Penggunaan Teknologi Pendidikan dan Media di sekolah

 • TVP
 • Lain-lain jenis media

1.2.3 Dasar Pembestarian Sekolah

 • Pusat Akses
 • Schoolnet
 • Makmal Komputer Sekolah
 • PPSMI
 • Aplikasi Pengurusan
 • Bahan P&P

1.2.4 Projek Inovasi berteraskan Teknopen di sekolah

 • Perancangan
 • Pelaksanaan
 • Dokumentasi

Fungsi 2: Menjadi Pusat Rujukan Penggunaan Teknologi Pendidikan, Media dan ICT sunting

2.1 Memberi bimbingan dan nasihat kepada Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras PSS) tentang penggunaan dan pengurusan:

 • Pusat Sumber Sekolah
 • Pelaksanaan Program NILAM
 • Literasi Maklumat

2.2 Memberi bimbingan dan nasihat penggunaaan/pengurusan:

 • CDRI
 • Makmal Komputer
 • Schoolnet
 • Pusat Akses Sekolah
 • PPSMI
 • Aplikasi Bestari

2.3 Memberi bimbingan dan nasihat penggunaan bahan pelbagai media:

 • TVP/RP
 • Media-media lain
 • Projek Inovasi sekolah

2.4 Memberi bimbingan dan nasihat aspek teknikal perkakasan ICT dan media


Fungsi 3: Melapor Kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri sunting

3.1 Melapor pelaksanaan aktiviti pemantaun sekolah

 • PSS
 • Program Membaca
 • Projek Rintis Sekolah Bestari
 • Makmal Pengkomputeran
 • Teknologi pendidikan dalam P&P
 • PPSMI
 • Pusat Akses
 • Schoolnet
 • TV / Radio Pendidikan

3.2 Melapor prestasi kewangan PKG dengan mematuhi peraturan pekeliling kewangan yang sedang berkuatkuasa.

3.3 Premis: Melapor dan menyelaras

 • penggunaan
 • kemudahan
 • keceriaan
 • keselamatan

3.4 Melapor hal-hal perjawatan dan perkhidmatan Staf PKG

3.5 Menyedia laporan:

 • Pencapaian Bulanan SKT PKG
 • Menyedia laporan semakan pencapaian SKT PKG
  • setengah tahun
  • akhir tahun

3.6 Mengumpul dan melapor maklum balas dan aduan sekolah terhadap produk dan perkhidmatan BTP, BTPN, PTPB dan PKG.

3.7 Menyediakan data dan maklumat sekolah.

Pengurusan PKG sunting

 • PKG ditadbir oleh seorang Ketua Pegawai Teknologi Pendidikan (PTP DG32), seorang pembantu PTP DG29, seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA 29)/Juruteknik Komputer (FT17) dan seorang Pembantu Tadbir (N19)

Pautan luar sunting