Rajah merupakan perwakilan simbolik yang digunakan untuk menerangkan data dan maklumat dalam bentuk lukisan.

Contoh carta alir menunjukkan proses membuat keputusan menambahkan rencana baru di Wikipedia

Lihat juga Sunting