Senarai maharaja dinasti Ming

rencana senarai Wikimedia

Maharaja dari Dinasti Ming telah memerintah China bermula pada tahun 1368 sehingga 1644, mengantikan Dinasti Yuan Mongol. Enam belas orang maharaja memerintah seluruh China selama 276 tahun. Satu siri tuntutan ke atas takhta Ming berlanjutan yang dikenali sebagai kerajaan Ming Selatan sehingga maharaja terakhir dihukum bunuh pada tahun 1662.

Maharaja Dinasti Ming sunting

Nama peribadi Nama selepas mati1
(bentuk ringkas)
Nama kuil1 Nama era Tahun pemerintahan Nama yang paling
dikenali
Zhū Yuánzhāng
朱元璋
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Hóngwǔ
洪武
1368-1398 Maharaja Hongwu
Zhū Yǔnwén
朱允炆
Huìdì
惠帝
Tiada² Jiànwén
建文
1398-1402 Maharaja Jianwen
Zhū Dì
朱棣
Wéndì
文帝
Chéngzǔ, 成祖 atau
Tàizōng, 太宗
Yǒnglè
永樂
1402-1424 Maharaja Yongle
Zhū Gāochì
朱高熾
Zhāodì
昭帝
Rénzōng
仁宗
Hóngxī
洪熙
1424-1425 Maharaja Hongxi
Zhū Zhānjī
朱瞻基
Zhāngdì
章帝
Xuānzōng
宣宗
Xuāndé
宣德
1425-1435 Maharaja Xuande
Zhū Qízhèn
朱祁鎮
Ruìdì
睿帝
Yīngzōng
英宗
Zhèngtǒng, 正統
1436-1449;
Tiānshùn, 天順
1457-1464
1435-1449;
1457-1464³
Maharaja Zhengtong
Zhū Qíyù
朱祁鈺
Jǐngdì
景帝
Dàizōng
代宗
Jǐngtài
景泰
1449-1457 Maharaja Jingtai
Zhū Jiànshēn
朱見深
Chúndì
純帝
Xiànzōng
憲宗
Chénghuà
成化
1464-1487 Maharaja Chenghua
Zhū Yòutáng
朱祐樘
Jìngdì
敬帝
Xiàozōng
孝宗
Hóngzhì
弘治
1487-1505 Maharaja Hongzhi
Zhū Hòuzhào
朱厚照
Yìdì
毅帝
Wǔzōng
武宗
Zhèngdé
正德
1505-1521 Maharaja Zhengde
Zhū Hòucōng
朱厚熜
Sùdì
肅帝
Shìzōng
世宗
Jiājìng
嘉靖
1521-1567 Maharaja Jiajing
Zhū Zǎihòu
朱載垕
Zhuāngdì
莊帝
Mùzōng
穆宗
Lóngqìng
隆慶
1567-1572 Maharaja Longqing
Zhū Yìjūn
朱翊鈞
Xiǎndì
顯帝
Shénzōng
神宗
Wànlì
萬曆
1572-1620 Maharaja Wanli
Zhū Chángluò
朱常洛
Zhēndì
貞帝
Guāngzōng
光宗
Tàichāng
泰昌
1620 Maharaja Taichang
Zhū Yóujiào
朱由校
Zhédì
悊帝
Xīzōng
熹宗
Tiānqǐ
天啟
1620-1627 Maharaja Tianqi
Zhū Yóujiǎn
朱由檢
Zhuānglièmǐn
莊烈愍
Sīzōng
思宗
Chóngzhēn
崇禎
1627-1644 Maharaja Chongzhen
1 Nama selepas mati dan nama kuil sering kali dikongsi oleh maharaja-maharaja daripada dinasti-dinasti berlainan, nama mereka biasanya didahului dengan nama dinasti, dalam kes ini, Ming, bagi mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, Maharaja Hongwu seringkali dirujuk sebagai Ming Taizu.
2 Maharaja Yongle mengambil alih takhta dari anak saudara beliau, Maharaja Jianwen, yang mati dalam satu kebakaran di istana. Maharaja Yongle menghapuskan rekod pemerintahan anaka saudara beliau dan tiada nama kuil yang diberikan kepada beliau.
3 Selepas mendengar nasihat buruk daripada para penasihat sida, Maharaja Zhengtong memimpin sendiri satu kempen pada tahun 1449 menentang orang Mongol dan ditawan. Abang beliau, maharaja Jingtai, mengambil alih takhta dan, sebagai seorang yang tiada lagi ada harga, Mongol membebaskan maharaja Zhengtong yang kembali untuk hidup terasing. Walaubagaimanapun, maharaja Zhengtong berjaya mendapat kembali takhta beliau selepas kematian abang beliau, memilih nama pemerintahan Tianshun.


Maharaja dari dinasti Ming Selatan sunting

Nama peribadi Nama kuil Nama era Tahun pemerintahan Nama yang paling
dikenali
Zhū Yóusōng
朱由崧
Ānzōng
安宗
Hóngguāng
弘光
1644-1645 Putera Fu
福王 Fú Wáng
Zhū Yùjiàn
朱聿鍵
Shàozōng
紹宗
Lóngwǔ
隆武
1645-1646 Putera Tang
唐王 Táng Wáng
Zhū Chángfāng
朱常淓
Tiada Tiada,
tetapi kadang kala dirujuk sebagai

Pemangku raja Putera dari Lu (Luh)
潞王臨國 Lù Wáng Lín Guó
1645-1646 Putera Lu (Luh*)
潞王 Lù Wáng
Zhū Yǐhǎi
朱以海
Yizong
义宗
Genyin
庚寅
1645-1655 Putera Lu (Lou*)
魯王 Lǔ Wáng
Zhū Yùyuè
朱聿[金粵]
Wenzong
文宗
Shàowǔ
紹武
1646-1647 Putera Tang
唐王 Táng Wáng
Zhū Changqing
朱常清

敬宗
Dongwu
東武
1648-1649 Putera Huai
Huai Wáng
Zhū Yóuláng
朱由榔
Zhaozong
昭宗
Yǒnglì
永曆
1646-1662 Putera Gui
桂王 Guì Wáng
  • Dua abjad adalah homonyms, kedua-duanya disebut Lu; bagi membezakannya, yang pertama biasanya dieja sebagai Lu manakala yang satu lagi dieja berlainan. Luh adalah dari Sejarah China Cambridge; Lou adalah dari Pemerintah dari China ditulis oleh A.C. Moule (1957). Apabila ejaan tidak biasa digunakan, sebuah lagi kekal sebagai (Lu). Dua sistem ini adalah berbeza dan tidak digunakan secara serentak.