Zarah ialah suatu entiti yang paling kecil, lebih kecil dari atom, biasanya berbentuk titik, yang mempunyai kuantiti minimum sifat-sifat sesuatu bahan.

Bagi bahan asas dalam fizik seperti jirim dan daya, zarah-zarah berkenaan dikatakan zarah asas, dan dikaji di dalam bidang fizik zarah asas atau fizik zarah tenaga tinggi.