Elektrolisis juga berlaku apabila arus elektrik dialiran melalui sesuatu larutan akueus