Fortran (juga FORTRAN) merupakan satu bahasa pengaturcaraan pelbagai guna yang dihasilkan pada tahun 1950-an. Ia digunakan untuk tujuan umum, pemproseduran, penghasilan bahasa pengaturcara yang asas/umum (imperative programming language), yang amat sesuai digunakan dalam pengiraan dan untuk bidang sains. Ia masih digunakan meskipun telah lebih setengah abad dalam bidang saintifik, matematik dan kejuruteraan.

FORTRAN merupakan singkatan kata yang diambil sempena nama asalnya, The IBM Mathematical Formula Translating System.

Dengan peredaran masa, ia telah berubah-ubah dari pelbagai versi yang telah di kemas kinikan yang antaranya ialah;

  • FORTRAN II
  • FORTRAN IV
  • FORTRAN 66
  • FORTRAN 77
  • Fortran 90
  • Fortran 95
  • Fortran 2000
  • Fortran 2003
  • Fortran 2008