Perbezaan antara semakan "Wikipedia:Memetik sumber"

== Bila menyebut sumber ==
 
'''Artikel-artikel Wikipedia articlestidak shouldharus notmenggunakan useartikel-artikel otherWikimedia Wikipedialain articlessebagai as sourcessumber. [[Wikilinks]] are notbukan asatu substitutepenggantian forbagi sourcessumber.'''
 
===Bila untuk menambahkan kandungan===
 
Jika anda menambah sebarang maklumat kepada satu artikel, terutama jika ianya mempunyai niat atau ianya nampak seperti boleh dipertikaikan, anda seharusnya memberikan satu petikan sumber. Jika anda tidak tahu bagaimana hendak memformat suatu petikan, orang lain akan membetulkannya untuk anda. Hanya berikan sebarang maklumat mengenai sumber berkenaan.
If you add any information to an article, particularly if it's contentious or likely to be challenged, you should supply a source. If you don't know how to format the citation, others will fix it for you. Simply provide any information you can on the source.
 
Secara umumnya, walaupun anda sedang menulis daripada ingatan anda, anda seharusnya '''mencari secara aktif sebarang rujukan berautoriti kepada petikan berkenaan.''' Sekiranya anda sedang menulis daripada pengetahuan anda, maka anda seharusnya cukup berpengetahuan untuk mengenalpasti satu rujukan yang baik di mana pembaca boleh berunding mengenai perkara tersebut— anda tidak akan berada di sini selama-lamanya untuk menjawab sebarang persoalan. Fakta penting adalah untuk '''menolong pembaca''' dan penyunting lain.
In general, even if you are writing from memory, you should '''actively search for authoritative references to cite.''' If you are writing from your own knowledge, then you should know enough to identify good references that the reader can consult on the subject — you will not be around forever to answer questions. The main point is to '''help the reader''' and other editors.
 
TheKeperluan needuntuk forpetikan citationssememangnya issangat especiallypenting importantapabila whenmenulis writingmengenai aboutpendapat-pendapat theyang opinionsdigunakan helduntuk onsesuatu a particular issueisu. [[Wikipedia:Avoid weasel words|Avoid weasel words]] such asseperti, "SomeBeberapa peopleorang sayberkata…" InsteadSebaliknya, makebuatkan yourtulisan anda writing [[Wikipedia:Verifiability|verifiable]]: findcari aorang specifictertentu personatau orkumpulan grouptertentu whoyang holdsberpegang thatkepada opinionpendapat berkenaan, mentionsebut themmereka bydengan namenama, anddan giveberikan asatu citationpetikan tokepada somebeberapa placetempat whereyang theymereka canboleh bedilihar seenatau ordidengari heardmemberikan expressingpendapat that opinionberkenaan. RememberIngat thatbahawa Wikipedia isbukanlah notsatu atempat placeuntuk formemberikan expressingpandangan youranda opinionsatau or foruntuk [[Wikipedia:No original research|originalpenyelidikan researchasli]].
 
Oleh keranan ini merupakan Wikipedia Bahasa Melayu, sumber-sumber Bahasa Melayu seharusnya diberikan bila mana ianya boleh didapati, dan seharusnya ia selalu digunakan di dalam kecenderungan kepada sumber-sumber asing yang mempunyai kaliber yang seimbang Bagaimanapun, sila berikan rujukan-rujukan bahasa-bahasa asing yang mana ianya benar. Sekiranya memetik sumber daripada sumber-sumber asing, satu terjemahan bahasa Melayu seharusnya diberi bersama-sama dengan petikan bahasa asal. Dengan memetik satu terjemahan bahasa Melayu, bahasa asing yang asal mesti diberi kerana apa-apa kesalahan yang mungkin berlaku semasa penterjemahan bermakna petikan asli seharusnya digunakan untuk verifikasi.
Because this is the English Wikipedia, English-language sources should be given whenever possible, and should always be used in preference to foreign-language sources of equal calibre. However, do give foreign-language references where appropriate. If quoting from a foreign-language source, an English translation should be given with the original-language quote beside it. If quoting an English translation, the foreign language original must be given since mistakes may be made in translation meaning that the original should be used for verification.
 
===Bila untuk mengesahkan kandungan===
YouAnda canboleh '''addtambah sourcessumber-sumber evenwalaupun forbahan-bahan materialyang youanda didn'ttidak writetulis''' ifsekiranya youanda usemenggunakan asatu sourcesumber untuk to '''verify''' thatbahan materialtersebut. AddingDengan citationsmenambah topetikan-petikan ankepada articlesatu isartikel anadalah excellentmerupakan waycara toterbaik contributeuntuk tomenyumbang kepada Wikipedia. SeeSila lihat [[Wikipedia:Forum for Encyclopedic Standards]] anddan [[Wikipedia:WikiProject Fact and Reference Check]] for organizeduntuk effortsmenguruskan tousaha-usaha doseperti thisini.
 
===Sewaktu terdapat pertikaian fakta===
 
DisputedSuntingan-suntingan editsyang canbercanggah beboleh removeddibuang immediatelyserta-merta, removeddibuang anddan placeddiletakkan ondi thedalam talklaman pageperbualan foruntuk discussionperbincangan, oratau wheredimana thesuntingan edititu istidak harmlessmembahayakan buttetapi youanda disputemempertikaikannya itdab andberasakan feelbahawa aia citationmemerlukan satu ispetikan appropriatesumber, youanda canboleh placeletakkan {{tl|citation needed}} afterselepas theperenggan relevantyang passagerelevan. This should be used sparingly; Wikipedia has a lot of undercited articles, and inserting many of instances of {{tl|citation needed}} is unlikely to be beneficial.
 
===Sewaktu tiada pertikaian fakta===
Fikir dulu: Cuba untuk bayangkan apa yang orang lain mungkin syak apa yang kamu tulis atau memerlukan maklumat lanjut. Dengan menyokong apa yang ditulis di dalam Wikipedia adalah dengan merujuk kepada sumber yang boleh dipercayai dan jelas akan menambah kepada kestabilan didalam sumbangan anda.
Think ahead: Try to imagine whether people might doubt what you wrote or need more information. Supporting what is written in Wikipedia by referring to a clear and reliable source will add stability to your contribution.
 
==Bagaimana menyebut sumber==
11,584

suntingan