Waris bermaksud orang yang berhak menerima harta warisan peninggalan si mati disebabkan oleh perkahwinan, dan kekeluargaan