Hipotesis (Tulisan Jawi: هيڤوتيسيس)merupakan satu tekaan intelek yang cuba menyatakan hubung kait antara dua atau lebih pemboleh ubah.

Ciri-ciri hipotesis ialah :