Dalam fizik, pemalar fizik merupakan kuantiti fizikal yang dipercayai mempunyai nilai sejagat yang tetap (malar). Ia dikira daripada kuantiti fizikal yang lain.

Contohnya, cas asas, e mempunyai nilai 1.602 176 487 × 10-19 C.

Jadual pemalar universal sunting

Kuantiti Simbol Nilai Ketakpastian relatif piawai
impedans vakum berciri   376.730 313 461... Ω ditakrif
pemalar elektrik (ketelusan vakum)   8.854 187 817... × 10-12F·m-1 ditakrif
pemalar magnet (ketelusan vakum)   4π × 10-7 N·A-2 = 1.256 637 061... × 10-6 N·A-2 ditakrif
pemalar graviti   6.67428(67) × 10-11m3·kg-1·s-2 1.0 × 10-4
pemalar Planck   6.626 068 96(33) × 10-34 J·s 5.0 × 10-8
pemalar Dirac (pemalar Planck terturun)   1.054 571 628(53) × 10-34 J·s 5.0 × 10-8
kelajuan cahaya di vakum   299 792 458 m·s-1 ditakrif

Pemalar fizik-kimia sunting

Kuantiti Simbol Nilai1 (SI) Ketakpastian relatif piawai
unit jisim atom   1.660 538 86(28) × 10-27 kg 1.7 × 10-7
pemalar Avogadro   6.022 1415(10) × 1023 1.7 × 10-7
pemalar Boltzmann   1.380 6505(24) × 10-23 J·K-1 1.8 × 10-6
pemalar Faraday   96 485.3383(83)C·mol-1 8.6 × 10-8
pemalar sinaran pertama   3.741 771 38(64) × 10-16 W·m2 1.7 × 10-7
bagi kesinaran spektrum   1.191 042 82(20) × 10-16 W · m2 sr-1 1.7 × 10-7
pemalar Loschmidt at  =273.15 K and  =101.325 kPa   2.686 7773(47) × 1025 m-3 1.8 × 10-6
pemalar gas   8.314 472(15) J·K-1·mol-1 1.7 × 10-6
pemalar Planck molar   3.990 312 716(27) × 10-10 J · s · mol-1 6.7 × 10-9
isi padu molar gas ideal at  =273.15 K and  =100 kPa   22.710 981(40) × 10-3 m3 ·mol-1 1.7 × 10-6
pada  =273.15 K and  =101.325 kPa 22.413 996(39) × 10-3 m3 ·mol-1 1.7 × 10-6
pemalar Sackur-Tetrode at  =1 K and  =100 kPa  
 
-1.151 7047(44) 3.8 × 10-6
pada  =1 K and  =101.325 kPa -1.164 8677(44) 3.8 × 10-6
pemalar sinaran kedua   1.438 7752(25) × 10-2 m·K 1.7 × 10-6
pemalar Stefan-Boltzmann   5.670 400(40) × 10-8 W·m-2·K-4 7.0 × 10-6
pemalar hukum sesaran Wien   4.965 114 231... 2.897 7685(51) × 10-3 m · K 1.7 × 10-6

Nilai diakui sunting

Kuantiti Simbol Nilai (SI) Ketakpastian relatif piawai
pemalar Josephson2   483 597.9 × 109 Hz · V-1 ditakrif
pemalar von Klitzing3   25 812.807 Ω ditakrif
jisim molar pemalar   1 × 10-3 kg · mol-1 ditakrif
bagi karbon-12   12 × 10-3 kg · mol−1 ditakrif
pecutan graviti   9.806 65 m·s-2 ditakrif
atmosfera piawai   101 325 Pa ditakrif