Sultan Abdul Jalil Nasiruddin Muhtaram Shah ibni al-Marhum Sultan Idris Murshidul Azzam Shah - Bahasa lain