Zhonghua minzu (中华民族) Pinyin: Zhōnghuá Mínzú; (kadang-kadang diterjemah sebagai "bangsa Cina") , merujuk kepada semua rakyat di negara China tanpa mengira kumpulan etnik.

Zhonghua merujuk kepada konsep China dan ia merupakan nama rasmi yang diguna oleh Republik Rakyat China dan Taiwan. Minzu boleh diterjemah sebagai negara, rakyat atau kumpulan etnik.

Orang Cina Han merupakan kumpulan etnik yang terbesar, di mana 91.59%(1.2 bilion) daripada populasi rakyat China dikategorikan sebagai bangsa Han. Selain bangsa Han, kerajaan China juga mengiktiraf 55 bangsa atau kumpulan etnik yang lain.

Senarai kumpulan etnik yang diiktiraf di China

sunting
 1. Han (汉族 Hàn Zú)
 2. Zhuang (壮族 Zhuàng Zú)
 3. Manchu (满族 Mǎn Zú)
 4. Hui (回族 Huí Zú)
 5. Miao (苗族Miáo Zú)
 6. Uyghur (维吾尔族 Wéiwúěr Zú)
 7. Yi (彝族 Yí Zú)
 8. Tujia (土家族 Tǔjiā Zú)
 9. Mongol (蒙古族 Měnggǔ Zú)
 10. Tibet ([藏族 Zàng Zú)
 11. Buyei (布依族 Bùyī Zú)
 12. Dong (侗族 Dòng Zú)
 13. Yao (瑶族 Yáo Zú)
 14. Korea (朝鲜族 Cháoxiǎn Zú)
 15. Bai (白族 Bái Zú)
 16. Hani (哈尼族 Hāní Zú)
 17. Li (黎族 Lí Zú)
 18. Kazakh (哈萨克族 Hāsàkè Zú)
 19. Dai (傣族 Dǎi Zú)
 20. She (畲族 Shē Zú)
 21. Lisu (傈僳族 Lìsù Zú)
 22. Gelao (仡佬族 Gēlǎo Zú)
 23. Lahu (拉祜族 Lāhù Zú)
 24. Dongxiang ([东乡族 Dōngxiāng Zú)
 25. Va (佤族 Wǎ Zú)
 26. Shui (水族 Shuǐ Zú)
 27. Nakhi (纳西族)
 28. Qiang (羌族 Qiāng Zú)
 29. Tu (土族 Tǔ Zú)
 30. Xibe (锡伯族 Xíbó Zú)
 31. Mulao (仫佬族 Mùlǎo Zú)
 32. Kyrgyz (柯尔克孜族 Kēěrkèzī Zú)
 33. Daur (达斡尔族 Dáwòěr Zú)
 34. Jingpo (景颇族 Jǐngpō Zú)
 35. Salar (撒拉族 Sǎlá Zú)
 36. Blang (布朗族 Bùlǎng Zú)
 37. Maonan (毛南族 Màonán Zú)
 38. Tajik (塔吉克族 Tǎjíkè Zú)
 39. Pumi (普米族 Pǔmǐ Zú)
 40. Achang (阿昌族 Āchāng Zú)
 41. Nu (怒族 Nù Zú)
 42. Ewenki (鄂温克族 Èwēnkè Zú)
 43. Jing (京族 Jīng Zú) (Sama dengan bangsa Vietnam)
 44. Jino (基诺族 Jīnuò Zú)
 45. De'ang (德昂族 Déáng Zú)
 46. Uzbek (乌孜别克族 Wūzībiékè Zú)
 47. Rusia (俄罗斯族 Éluōsī Zú)
 48. Yugur (裕固族 Yùgù Zú)
 49. Bonan (保安族 Bǎoān Zú)
 50. Monba (门巴族 Ménbā Zú)
 51. Oroqen (鄂伦春族 Èlúnchūn Zú)
 52. Derung (独龙; Dúlóng Zú)
 53. Tatar (塔塔尔族 Tǎtǎěr Zú)
 54. Hezhen (赫哲族 Hèzhé Zú)
 55. Lhoba (珞巴族 Luòbā Zú)
 56. Gaoshan(高山族 Gāoshān Zú) (nama untuk Orang Asli di Taiwan)