Bantuan:AFA/Inggeris

(Dilencongkan dari Bantuan:IPA/English)

Sebutan perkataan bahasa Inggeris disampaikan menggunakan Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA). Untuk pendahuluan asas kepada IPA, sila lihatBantuan:IPA/Pendahuluan. Khususnya, jadual di bawah menyenaraikan transkripsi yang berkaitan untuk pelbagai diafonem bahasa Inggeris dan untuk nada secara lebih rumit, lihat Bantuan:IPA untuk bunyi yang mungkin tidak timbul dalam bahasa Inggeris.

Konsonan
IPA Contoh Bunyi Melayu terdekat
b buy, cab bakul
d dye, cad, do dapat
ð thy, breathe, father azan[1]
giant, badge, jam jangan
f phi, caff, fan fakta
ɡ (ɡ)[2] guy, bag gaji
h high, ahead hari
j[3] yes, yacht yakin
k sky, crack kaki (tetapi dihembuskan)
l lie, sly, gal lain
m my, smile, cam mana
n nigh, snide, can nanti
ŋ sang, sink, singer perang
θ thigh, math Selasa[4]
p pie, spy, cap petani (tetapi dihembuskan)
r rye, try, very[5] ramai (tetapi tiada geseran)
s sigh, mass saksi
ʃ shy, cash, emotion syarikat
t tie, sty, cat, atom tahap (tetapi dihembuskan)
China, catch cacing (tetapi dihembuskan)
v vie, have vektor
w wye, swine wap
hw why[6] wap (tetapi tak bersuara)
z zoo, has zalim
ʒ equation, pleasure, vision, beige[7] syarikat (tetapi bersuara)
Konsonan marginal
x ugh, loch, Chanukah[8] akhir[9]
ʔ uh-oh /ˈʔʌʔoʊ/ petak
Vokal
IPA Vokal penuh Bunyi Melayu terdekat ... diikuti oleh R[10][11]
ɑː palm, father, bra juta ɑr start, bard, barn, snarl, star (also /ɑːr./)
ɒ lot, pod, John[12] sotong ɒr moral, forage
æ trap, pad, shall, ban [13] batu (tetapi lebih depan) ær barrow, marry[14]
price, ride, file, fine, pie[15] pakai aɪər Ireland, sapphire (/aɪr./)[11]
mouth, loud, foul, down, how pukau aʊər hour (/aʊr./)[11]
ɛ dress, bed, fell, men[16] geleng ɛr error, merry[16]
face, made, fail, vein, pay esei ɛər square, scared, scarce, cairn, Mary (/eɪr./)[17][11]
ɪ kit, lid, fill, bin elok ɪr mirror, Sirius
fleece, seed, feel, mean, sea hilang (tetapi panjang) ɪər near, beard, fierce, serious (/iːr./)[18]
ɔː thought, Maud, dawn, fall, straw[19] otak (tetapi panjang) ɔr north, born, war, Laura (/ɔːr./)
ɔɪ choice, void, foil, coin, boy baloi ɔɪər loir, coir (/ɔɪr./)[11]
goat, code, foal, bone, go[20] peti (disambung dengan "u") ɔər force, boar, more, oral (/oʊr./)[21]
ʊ foot, good, full, woman rumput ʊr courier
goose, food, fool, soon, chew, do sapu (tetapi panjang) ʊər boor, moor, tourist (/uːr./)[22]
juː cued, cute, mule, tune, queue, you[23] ayu (tetapi panjang) jʊər cure
ʌ strut, mud, dull, gun[24] peti ʌr borough, hurry
ɜr nurse, word, girl, fern, furry (/ɝː/)[25]
Vokal terturun
ə Rosa’s, a mission, comma peti ər letter, perceive (also /ɚ/)[25]
ɨ roses, emission[26] (ɪ atau ə) elok ən button
omission[27] (either or ə) peti (disambung dengan "u") ataupun tidak əm rhythm
ʊ beautiful, curriculum ([jʉ])[28] (either ʊ or ə) rumput ataupun peti əl bottle
i happy, serious[29] (sama ada ɪ ataupun i(ː)) elok ataupun hilang ᵊ, ⁱ (bunyi yang selalunya dibuangkan: nasturtium)
 
Tekanan Pensukukataan
IPA Contoh IPA Contoh
ˈ intonation /ˌɪntɵˈneɪʃən/,[30]
battleship /ˈbætəlʃɪp/[31]
pertama /pərˈtama/ . hire /ˈhaɪər/, higher /ˈhaɪ.ər/
moai /ˈmoʊ.aɪ/, Windhoek /ˈvɪnt.hʊk/
Vancouveria /væn.kuːˈvɪəriə/
Mikey /ˈmaɪki/, Myki /ˈmaɪ.kiː/[32]
 1. ^ lebih difahami jika mengikut ejaan Jawi أذان‎ dengan huruf ذdzal
 2. ^ Jika dua aksara ⟨ɡ⟩ and ⟨ ⟩ tidak sepadan dan jika yang pertama kelihatan seperti ⟨γ⟩, maka anda mempunyai isu dengan fon lalai anda. Sila lihat Isu penerapan.
 3. ^ Nilai IPA huruf ⟨j⟩ adalah kaunter-intuitif banyak penutur bahasa Inggeris. Bagaimanapun, ia tidak berlaku dengan beberapa bunyi dalam perkataan bahasa Inggeris seperti hallelujah dan Jägermeister.
 4. ^ lebih difahami jika mengikut ejaan Jawi ثلاث‎ dengan huruf ثsa
 5. ^ Walaupun simbol IPA [r] mewakili suatu getaran, /r/ digunakan secara meluas berbanding /ɹ/ dalam transkripsi umum bahasa Inggeris.
 6. ^ Fonem /hw/ tidak dibezakan daripada /w/ dalam banyak loghat dengan penggabungan "wine–whine", seperti RP dan kebanyakkan variasi GenAm. Untuk maklumat lanjut mengenai bunyi ini, sila lihat geseran labiovelar tanpa suara.
 7. ^ A number of English words, such as genre and garage, are pronounced with either /ʒ/ or /dʒ/.
 8. ^ Dalam kebanyakkan loghat, /x/ digantikan oleh /k/ dalam kebanyakkan perkataan, termasuklah loch. Dalam ugh, ia sering digantikan dengan /ɡ/ (sebutan ejaan) dan dalam oleh Chanukah by /h/
 9. ^ lebih difahami jika mengikut ejaan Jawi اخير‎ dengan huruf خkha
 10. ^ Dalam telor bukan rotik seperti RP, /r/ tidak dilafazkan melainkan ia diikuti dengan suatu vokal. Dalam sesetengah rencana Wikipedia, /ɪər/ dll. mungkin tidak dibezakan daripada /ɪr/ dll. Apabila mereka dibezakan, vokal panjang kadang kala ditranskripsikan /iːr/ dll. oleh analogi dengan vokal tidak diikuti oleh /r/. Ini hendaklah ditetapkan supaya sejajar dengan carta di sini.
 11. ^ a b c d e Ambil perhatian bahawa ramai penutur membezakan triftong berekasuku dengan R dan realisasi dwisuku: hour /ˈaʊər/ daripada plougher /ˈplaʊ.ər/, hire /ˈhaɪər/ daripada higher /ˈhaɪ.ər/, loir /ˈlɔɪər/ daripada employer /ɨmˈplɔɪ.ər/, mare /ˈmɛər/ daripada player /ˈpleɪ.ər/.
 12. ^ /ɒ/ tidak dibezakan daripada /ɑː/ dalam loghat dengan penggabungan "father-brother" seperti GenAm.
 13. ^ Dalam sesetengah kawasan (termasuklah California), biasanya [æŋ] disebut sebagai [eŋ] atau [eɪŋ], supaya "a" dalam "rang" adalah lebih dekat kepada "ai" dalam "rain" daripada "a" dalam "rag"
 14. ^ Disebut sama seperti /ɛr/ di dalam telor dengan penggabungan "Mary–marry–merry".
 15. ^ Kebanyakkan penutur, contohnya di sebahagian besar Kanada dan Amerika Syarikat mempunyai vokal yang berbeza dalam price dan ride. Secara umum, [aɪ] digunakan pada hujung perkataan dan sebelum bunyi disuarakan seperti di dalam ride, file, fine, pie, manakala [ʌɪ] digunakan sebelum bunyi tak bersuara, seperti dalam price dan write. Disebabkan /t/ dan /d/ sering digabungkan di tengah-tengah perkataan dalam dialek ini, terbitan perkataan ini, seperti rider dan writer, mungkin boleh dibezakan hanya dengan vokal mereka: [ˈɹʷɾəɹ], [ˈɹʷʌɪɾəɹ]. Sungguhpun begitu, nilai /aɪ/ tidak diramalkan dalam beberapa perkataan seperti spider [ˈspʌɪɾəɹ],[perlu rujukan] kamus biasanya tidak mencatatkannya, jadi transkripsinya tidak diletakkan berasingan di sini.
 16. ^ a b Ditranskripsikan sebagai /e/ oleh kebanyakkan kamus.[1]
 17. ^ Pronounced the same as /ɛr/ in accents with the Mary–marry–merry merger. Often transcribed as /eə/ by British dictionaries and as /er/ by American ones. The OED uses /ɛː/ for BrE and /ɛ(ə)r/ for AmE.[2]
 18. ^ Same as /ɪr/ in accents with the mirror–nearer merger.
 19. ^ /ɔː/ is not distinguished from /ɒ/ (except before /r/) in dialects with the cot–caught merger such as some varieties of GenAm.
 20. ^ Commonly transcribed /əʊ/ or /oː/.
 21. ^ /ɔər/ is not distinguished from /ɔr/ in dialects with the horse–hoarse merger, which include most dialects of modern English.
 22. ^ /ʊər/ is not distinguished from /ɔr/ in dialects with the pour–poor merger, including many younger speakers.
 23. ^ In dialects with yod dropping, /juː/ is pronounced the same as /uː/ after coronal consonants (/t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /θ/, and /l/) in the same syllable, so that dew /djuː/ is pronounced the same as do /duː/. In dialects with yod coalescence, /tj/, /dj/, /sj/ and /zj/ are pronounced /tʃ/, /dʒ/, /ʃ/ and /ʒ/, so that the first syllable in Tuesday is pronounced the same as choose.
 24. ^ This phoneme is not used in the northern half of England, some bordering parts of Wales, and some broad eastern Ireland accents. These words would take the ʊ vowel: there is no foot–strut split.
 25. ^ a b In some articles /ɜr/ is transcribed as /ɝː/, and /ər/ as /ɚ/, when not followed by a vowel.
 26. ^ Pronounced [ə] in Australian and many US dialects, and [ɪ] in Received Pronunciation. Many speakers freely alternate between a reduced [ɪ̈] and a reduced [ə]. Many phoneticians (vd. Olive & Greenwood 1993:322) and the OED use the pseudo-IPA symbol ⟨ɪ[3], and Merriam–Webster uses ⟨ə̇⟩.
 27. ^ Pronounced [ə] in many dialects, and [ɵw] or [əw] before another vowel, as in cooperate. Sometimes pronounced as a full /oʊ/, especially in careful speech. (Bolinger 1989) Usually transcribed as /ə(ʊ)/ (or similar ways of showing variation between /oʊ/ and /ə/) in British dictionaries.
 28. ^ Pronounced [ʊ] in many dialects, [ə] in others. Many speakers freely alternate between a reduced [ʊ̈] and a reduced [ə]. The OED uses the pseudo-IPA symbol ⟨ʊ[4].
 29. ^ Disebut[i(ː)] dalam dialek yang mempunyai happy tensing, [ɪ] dalam dialek selainnya. Konvensi British pernah menulisnya sebagai ⟨ɪ⟩, tetapi OED dan kamus-kamus berpengaruh lain baru-baru ini telah menukarkannya ke ⟨i⟩.
 30. ^ Boleh dikatakan bahawa tiada perbezaan fonemik antara tekanan primer dan tekanan sekunder dalam bahasa Inggeris (vd. Ladefoged 1993), tapi ia sebuah konvensi untuk menulisnya sebegini.
 31. ^ Vowel penuh yang muncul di depan vokal penuh, seperti ship di dalam battleship, ditandakan dengan tekanan sekunder dalam beberapa kamus (Merriam-Webster), tetapi tidak ditandakan dalam yang lain (OED). Suku kata tersebut sebenarnya tidak ditekankan.
 32. ^ Syllables are indicated sparingly, where necessary to avoid confusion, for example to break up sequences of vowels (moai) or consonant clusters which an English speaker might misread as a digraph (Vancouveria, Windhoek).