Empirisisme adalah suatu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Epicurus adalah tokoh Yunani yang menyebarkan aliran rasionalisme berpendapat bahawa pancaindera adalah asas kepada ilmu yang benar. Pendirian yang sama juga didukung oleh golongan stoisisme, yang mendakwa bahawa sejak manusia dilahirkan jiwanya ibarat kain kosong (empty tablets) tetapi akan menerima corak yang mewarnainya. Corak ini akan membentuk imej-imej yang seterusnya melahirkan fikiran-fikiran teretentu. Baik Epicurus mahupun stoicisme meyakini bahwa ilmu berpunca dari pancaindera, atau dari luar, bukannya dari akal fikiran.

Tokoh-tokoh Barat moden yang mengembangkan aliran empirisisme ialah John Locke (1632-1714), yang menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong, yang baru dicorakkan oleh pengalamaan indera kemudiannya. Aliran ini turut didokong oleh David Hume (1711-1776) dan Auguste Comte. Kemuncak aliran emperisisme ialah kemunculan aliran positivisme oleh Auguste Comte menerusi tiga teori tiga proses sejarah manusia, yang bermula dengan tahap teologi, diikuti tahap metafizik dan akhirnya tahap positif. Pada tahap positif inilah manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah, sebaliknya lebih memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif, iaitu melalui pancaindera. Selepas itu timbul aliran neo-positivisme yang menyambung tradisi empirisisme Comte, yang dikembangkan oleh kelompok Vienna Circle yang menamakan aliran mereka positivisme logik atau empirisisme logik. Perkembangan aliran positivisme dalam bentuk ekstrem telah melahirkan aliran sensasionalisme yang hanya mengiktiraf pengalaman indera sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang sah dan benar. Antara tokoh-tokoh aliran sensasioanlisme ialah dari Perancis seperti Condillac (1715-1780), Helvitius (1715-1771). Dalam menghadapi pertentangan di antara aliran rasionalisme dan aliran empirisisme, maka muncul pula aliran falsafah idealisme Immanuel Kant yang cuba untuk menggabungkan kedua-dua unsur rasionalisme dan empirisisme sebagai dua sumber yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Bagi Kant, kedua-dua sumber adalah benar dari sudutnya masing-masing. Justeru, idealisme Kant dianggap aliran epistemologi yang bersifat sederhana, yang cuba membentuk sintesis antara rasionalisme dan empirisisme. Kant menegaskan dalam bukunya, Critique of Pure Reason,

Thought without content are empty, perception without conceptions are blind … Understanding can perceive nothing, the sense can think nothing. Knowledge arises only from their united action.