Sultan Badlishah ibni al-Marhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah - Bahasa