Hawari (Arab: حَوَارِي, rumi: ḥawārī "teman; pembantu",[1] bentuk jamak: حَوَارِيُّون ḥawāriyyūn; Yunani: ἀπόστολος, apóstolos) merujuk kepada beberapa orang sahabat Nabi Isa, seorang tokoh yang utama dalam dua-dua agama Islam dan Kristian (melalui riwayat tersendiri). Mereka merupakan orang yang dipercayai mengikuti dekat pengutus ini semasa hayat dan pekerjaan menyebarkan ajarannya pada abad pertama Masihi; pengikut-pengikut terdekat ini kemudian menjadi periwayat segala ajaran disampaikan beliau - hal ini dipercayai asas kepada Perjanjian Baru dalam sudut pandang Kristian

Gambaran fresco Kristian bayangan para hawari dalam dengan lambang Chi-Ro () di Katakomba Domitila, Roma.

Kebanyakan sumber utama menyatakan hawari ini terdiri daripada 12 orang[2] dari kaum Bani Israel (ada yang berpendapat dari kalangan Bani Kanaandan Bani Filistin) yang sangat taat beragama dan juga tekun mempelajari Kitab Injil. Walaupun semua Nabi dan dan Rasul ada Hawarinya (dalam ertikata lain “tulus pendamping” namun gelaran hawari ini jelas dikhususkan untuk merujuk kepada sahabat, murid dan pengikut Isa Al-Masih sahaja bukan untuk pengikut kepada Nabi dan Rasul yang lain.

Peristilahan sunting

Secara harfiahnya, perkataan hawari حواري‎ bermaksud "yang berpakaian putih", " yang telah dilantik, dipilih dan disucikan daripada segala macam kecacatan ", "teman" atau "penyokong". Para mufasir berasal dari kata akar hawr حور‎ yang boleh diertikan bermaksud "memutihkan", "meluntur", "mengikhlaskan", "membersihkan, untuk mengubah, untuk menukar serta dll.

Definisi Hawariyun sunting

Dalam ajaran Kristian sunting

Dalam ajaran Islam sunting

Pendapat yang berbeza telah diberikan oleh Mufassir mengapa para pengikut Nabi Isa (Yesus) diberi judul ini:

Imam Ibn Kathir (d.774/1352) ada menyatakan, "Penolong-penolong Isa mempunyai nama Hawariyun kerana pakaian putih mereka.” Berdasarkan kepada Ibn Kathir ‘Hawari’ dalam bahasa Arab bermaksud ‘menyokong’.

Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyatakan dari Sufyan Sawri bahawa beliau berkata, "Hawari bermaksud penolong/pembantu"

Abu Qatadah (d.117/695) berkata bahawa, “Ini membawa definisi dia yang mampu menjadi khalifah (khalifah atau Menteri)”. "Yunus ibn Habib ada menyebutkan bahawa Hawari ialah ‘orang yang tulus’ dan Ibn Al-Kalbi pula mengertikan ia membawa maksud khas iaitu ‘seorang kawan/rakan’.

Nama hawari yang tercatat sunting

Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari pakar-pakar sejarawan seperti Ibnu Kathir, Imam Qurtubi, serta kitab-kitab Qisasul Anbiya' telah dijelaskan bahawa Nabi Isa Alaihissalam (AS) mempunyai 12 orang sahabat. Dalam Quran mereka digelar sebagai Al-Hawariyun (الحواريون). Masyarakat Kristian pula menggelar mereka 12 apostles. Anggota Al-Hawariyun dikatakan terdiri daripada penama-penama berikut:

 • Peter@Petrus atau namanya yang sebenar adalah Simon (atau dalam bahasa Aram beliau disebut Kef@Simon Bar Yokhanan)
 • James (Yakobus {bukan saudara Nabi Yahya} @ Yakobus) anak Zabedee@Zabeedah@Zabedeus
 • John atau Yahya atau Yohannes (bukan Nabi Yahya)
 • Andrew (Andreas) (diriwayatkan anak murid kepada Nabi Yahya)
 • Philip (Filipus)
 • Barthomew anak Talemai (Bar Talemai) (mempunyai nama gelaran yang disebut Nathanael)
 • Matthew atau Matius
 • Thomas (dalam bahasa Aramik disebut Toma) @Didimus (dalam bahasa Yunani)
 • James anak Alphaeus@Yakobus bin Alphaeus
 • Thaddeus Lebbaeus (Yudas Thaddeus)
 • Simon the Cananean (Simon orang Kanaan)
 • Simon the Zilot (Simon orang Zilot)
 • Judas Iscariot (Yudas pengkhianat)

Keempat-empat Kitab Suci Perjanjian Baru (Markus 3:13–19, Matius 10:1–4, Lukas 6:12–16, dan Kisah Para Rasul 1:13) bertelagah mengenai individu Al-Hawariyun serta riwayat hidup mereka yang dicatitkan dalam Injil-Injil Kristian. Namun, semua kitab ini jelas menunjukkan bahawa semua hawari ini dari kalangan lelaki.

Injil Matius[3] Injil Markus[4] Injil Lukas[5] Injil Yohanes Praxeis Apostolon[6]
Simon Petrus Simon Simon Simon Petrus[7] Petrus
Andreas saudara Simon Andreas Andreas Andreas Andreas
Yakobus bin Zebedeus Yakobus Yakobus salah seorang anak Zebedeus Yakobus
Yohanes saudara Yakobus Yohanes, salah seorang Boanerges Yohanes salah seorang anak Zebedeus Yohanes
Filipus Filipus Filipus Filipus Filipus
Bartholomeus Bartolomeus Bartolomeus Natanael Bartolomeus
Tomas Tomas Tomas Tomas yang juga disebut Didimus[8] Tomas
Matius si pemungut cukai Matius Matius tidak disebutkan Matius
Yakobus bin Alfeus Yakobus Yakobus tidak disebutkan Yakobus
Thaddeus atau Lebeus (Yudas orang Zelot dalam beberapa terjemahan)[9] Tadeus Yudas bin Yakobus (Yudas saudara Yakobus dalam beberapa terjemahan) Yudas yang bukan Iskariot [10] Yudas bin Yakobus (Yudas saudara Yakobus dalam beberapa terjemahan)
Simon orang Kanaan Simon orang Kanani Simon yang disebut Zelot tidak disebutkan Simon orang Zelot
Yudas Iskariot Yudas Iskariot Yudas Iskariot Yudas bin Simon Iskariot [7] Yudas digantikan oleh Matias

Terdapat seberapa perpincangan nama dalam sumber tercatat yang boleh dilihat: Injil Matius dan Injil Markus menggunakan nama "Thaddeus" manakala Injil Lukas mencantumkan nama "Yudas bin Yakobus" sebagai ganti. Injil Yohanes ada menerangkan adanya "dua belas murid" (Yohanes 6:67–71) namun tidak banyak menjabar mengenai mereka bahkan tidak menyebut semua nama mereka; kitab ini juga membedakan penggunaan istilah "hawari" dan "murid".

Sudut pandang dari agama lain sunting

Agama Islam Sunnah sunting

Kedua belas sahabat baginda ini sentiasa membenarkan apa yang diajarkan baginda kepada Bani Israil meskipun Ahli Dewan Syanhadrin (ahli dewan agama Yahudi) menolaknya dan mengatakan baginda sesat. Mereka juga turut menjadi saksi Hidangan dari Langit selepas Allah memperkenankan permintaan mereka melalui doa Nabi Isa kerana mereka ingin memperkukuh keimanan mereka dan bukan atas dasar fizikal. Namun Allah memberi firman dengan mengatakan sesiapa yang ingkar atau kafir selepas turunnya hidangan ini nescaya akan dibalas-Nya dengan azab yang tidak pernah diterima sesiapapun.

Kata-kata Allah memang benar, salah seorang sahabat baginda bernama Yahuda Iskhanuti (Judas Iscariot) memberitahu pemerintah Rom tentang ajaran Nabi Isa yang dikatakan mampu menumbangkan kerajaan Rom. Allah menyelamatkan Rasul-Nya dengan mengangkat Nabi Isa a.s. ke langit dan menukarkan wajah Yahuda Iskhanuti menyerupai Nabi Isa dan akhirnya Yahuda Iskhanuti yang mati disalib dan bukan Nabi Isa a.s.

Menurut tafsiran Al-Quran sunting

Firman Allah berkaitan keimanan anggota Al-Hawariyun dalam Al-Quran Surah Al-Maaidah (Hidangan) ayat 111-115:

 • "Dan (ingatlah) ketika Aku(Allah)ilhamkan kepada orang-orang Hawariyiin(sahabat-sahabat Nabi Isa):"Berimanlah kamu kepadaKu dan kepada RasulKu!",Mereka menjawab:"Kami telah beriman,dan saksikanlah,bahawa sesungguhnya kami orang-orang Islam(Muslim)(berserah diri kepada Allah)".
 • "Dan (ingatlah) ketika orang-orang Hawariyun berkata:"Wahai Isa putra Maryam (Nabi Isa)!Dapatkah kiranya Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit?"Nabi Isa lalu menjawab:"Bertaqwalah kamu kepada Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman".
 • "Mereka menjawab:"Kami hanya ingin hendak makan dari hidangan itu(untuk mengambil berkat),dan supaya tenang tenteram hati kami,dan juga supaya kami ketahui dengan yakin,bahawa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami,dan supaya menjadilah kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri".
 • "Isa putra Maryam (itu pun berdoa kehadirat Allah)berkata:"Ya Allah,Tuhan kami!Turunkanlan kiranya kepada kami satu hidangan dari langit,untuk menjadi perayaan bagi kami,yaitu bagi kami yang ada pada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian,dan sebagai satu tanda(Mukjizat) dariMu(yang menunjukkan Kebesaran dan KekuasaanMu),dan karuniakanlah rezeki kepada kami,kerana Engkau-lah sebaik-baik Pemberi rezeki".
 • "Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barang siapa yang kufur ingkar di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah Aku timpakan kepada sesiapapun di alam ini".


Al-Quran telah menyatakan bahawa Hawariyun ialah sahabat, murid, serta pengikut Nabi Isa a.s. sebayak lima kali dalam 4 Surah yang berbeda.

"Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel), berkatalah ia," Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? "Para Hawariyun (sahabat-sahabat setia) menjawab," Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah dan bersaksilah bahawa kami adalah Muslim "(Al Quran, Surah Ali-Imran 3, ayat 52).

Kenyataan serupa dari para murid telah tercatat dalam Bab yang bertajuk "Baris", ayat empat belas sebagai berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada Hawariyun," Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk memegangkan agama) Allah? "Hawariyun berkata," Kami adalah penolong-penolong (agama) Allah. "Kemudian sebahagian dari Bani Israel percaya dan ada sebagian (tidak mempercayai atau) kafir, akan tetapi Kami berikan kekuatan untuk mereka yang percaya melawan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang." (Surah 61, Ayat 14).

Para Hawariyun, murid, telah memuji sangat dan berjanji untuk diberikan keunggulan dalam ayat berikut dari Al-Quran juga:

'Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa! Aku akan menyampaikan kamu keakhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, diatas orang-orang yang kafir, sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."(Al Quran Surah Ali-Imran 3, ayat 55).

Imam Qurtubi ada menyebutkan,: “Hawariyun adalah dua belas dalam nombornya, tetapi ia tidak memberikan nama mereka, kecuali nama ketua Hawariyun sebagai Sham’oon (Simon Peter atau Cephas) menurut kedudukan, berkata,


"Sham’oon, ialah ketua murid, telah bertanya, " Adakah makanan ini datang dari Syurga ataupun makanan dunia ini?" Nabi Isa’ membalas:, "Makanan ini khusus diciptakan untuk kamu, itu bukan dari Syurga atau dunia ini. Allah berfirman, "JADI," dan maka jadilah."


Pengikut-pengikut Isa (termasuklah Sham’oon lebih popular dikenali sebagai Simon Peter) yang hidup selepas kenaikan Nabi Isa a.s itu dianggap terhormat dan jujur oleh kaum Muslim. Mereka tidak, malah menganggapnya sebagai Nabi.


Mereka adalah manusia biasa dan tidak terlepas dari membuat kesalahan dan kesilapan. Ajaran mereka dan kenyataan mereka telah kehilangan kesahihannya melalui sejarah yang disahkan tidak adanya pengesahan.

Agama Islam Syiah sunting

Berdasarkan kepada perspektif Syiah Imam Dua Belas, seorang wanita yang bernama Narjis, merupakan keturunan Santo Peter salah seorang (Hawari Nabi Isa a.s.). Narjis telah direkodkan pernah menjadi isteri kepada Imam Hasan al-Askari yang juga merangkap Imam-Imam Besar Syiah yang kesebelas. Perkahwinan ini telah menyebabkan kelahiran Imam Besar Syiah ke-12 yang terakhir iaitu, Muhammad Al-Mahdi.

Hawariyyun dalam Injil sunting

Terdapat dua sumber dalam Bible (Kitab Kristian) yang menyebut nama-nama 'Murid-murid Yesus dalam Alkitab seperti dalam:


 • [Matt 10:2] Matius memberikan nama-nama para murid Yesus
 • [Luke 6:13] Tetapi Lukas menyebutkan dua nama, yang berbeza daripada mereka, dicatat dalam Matius.


Salah satu diantara para murid, yang bernama Judas Iscariot (anak Simon Iskariot) adalah bendahari atau penjaga wang dan telah diamanahkan peranan ini oleh Jesus (Nabi Isa a.s.). Dia kemudian mengkhianati Jesus kerana dikatakan telah tertarik dengan tawaran tiga puluh keping perak sebagai ganti jika dapat memberitahu dan menyerahkan Jesus kepada Ahli dewan Shan Hakrem, dan kemudian dia (Judas) telah meninggal selepas itu (akibat menggantungkan dirinya disebatang pokok secara terbalik serta terburai isi perutnya (mengikut pandangan Kristian)) manakala dalam perspektif Islam pula, Judas yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa telah mati akibat diseksa dan didera bertalu-talu serta disalib sehingga mati. Beliau juga dikatakan telah membantu dirinya (mungkin pecah amanah) dengan menggunakan sebahagian daripada wang amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dijaga olehnya buat sementara ketika dia masih lagi seorang murid Jesus.

Terdapat juga pernyataan Matthew, mengatakan bahawa Simon iaitu orang Kanaan merupakan salah seorang pengikut dan anak murid Yesus, sedangkan dalam Bible Lukas, Simon disebutkan sebagai orang Zelot. Selain itu, Matius menyatakan Labaous telah disebut Tadeus untuk menjadi murid, tapi Injil Lukas tidak menyebut nama ini, mungkin Judas anak Yakobus dinyatakan sebagai gantinya.

Analisis sunting

Para ilmuan umumnya terus berpendirian bahawa Hawari (murid) datang dari dasar kata 'Hoor', yang bererti kain putih. Pencuci atau tukang cuci dipanggil Hawari, dan ‘Hawariyoon’ adalah kata jamaknya. Apabila kain menjadi putih selepas dicuci, bangsa Arab akan mempunyai kata khusus buatnya.

Dalam perspektif makna ini, murid-murid Hazrat Nabi Isa atau Yesus yang dikenali sebagai Hawari ini baik kerana kebanyakan daripada mereka adalah tukang cuci dan nelayan. Peneliti juga mengatakan, hal itu mungkin kerana kenyataan bahawa sebagai seorang tukang cuci kain yang memutihkan kain melalui cucian, adalah sama seperti murid-murid ini yang akan menerangi hati orang-orang melalui ajaran Yesus.

Hawari juga bererti 'penolong' dan 'penasihat'. Abdul Wahab Najjar mengatakan bahawa murid-murid Nabi Isa dipanggil Hawari menurut rujukan, melainkan didasarkan pada fakta bahawa asal-usulnya adalah 'Haboor', sebuah kata bahasa Ibrani yang bermaksud 'murid' dan jamak adalah 'Haboorium', yang berubah ke Hawari dan 'Hawaree'n' dalam bahasa Arab.


“Siapakah yang akan menjadi penolong disisi Allah?” (Surah Al-Imran, ayat 52, Ucapan dari Nabi Isa Al-Masih)


Mujahid berkomentar ini bermaksud 'Siapa yang akan mengikuti saya kepada Allah? [Ibnu Abi Hatim] Namun tampak bahawa Isa a.s. bertanya, 'Siapa yang akan membantu saya menyampaikan Mesej Allah? "[menyebar dan berkongsi tanggungjawab kepada masyarakat secara dakwah].

Beberapa orang Bani Israel tidak percaya kepada Isa a.s. namun bersetuju untuk memberi bantuan dan sokongan mereka dan mengikuti cahaya yang dihantar bersama dengannya.

Sebagai balasan Allah telah mencatat tanggapan mereka dalam Al-Quran untuk semua generasi masa depan demi untuk melihat perjanjian dan kesepakatan di antara mereka.

"Al-Hawariyun berkata:" Kami adalah penolong Allah; Kami beriman kepada Allah, dan bersaksi bahawa kami adalah Muslim. Ya Tuhan kami! Kami percaya pada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul (itu), maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. "

Al-Quran, Pengisytiharan oleh murid-murid Nabi Isa dari keyakinan agama mereka kepada Allah) sunting

Ayat yang memberitakan bahawa Allah berbicara secara langsung dengan Hawariyyun sebanyak lima kali dan Nabi Isa a.s, langsung kepada guru mereka, hanya sekali. Kenyataan yang pertama merujuk pada Allah menolong dan membantu Perwakilan (Isa), yang kedua adalah penegasan mereka mengaku beriman kepada Allah dan Muslim.

Yang ketiga adalah penerimaan mengakui kebenaran, legitimasi, kuasa akhir dan kesahihan dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s oleh Allah SWT. Yang keempat adalah acuan yang paling jelas kepada Yesus, walaupun tanpa menyebut namanya secara khusus atau menyebutkan judul yang lebih merujuk Mesiah (Al-Masih), anak manusia dan lain-lain.

Yang terkini ialah permintaan kepada Allah agar menerima mereka sebagai orang yang beriman dan saksi-saksi dalam kesetiaan mereka kepada Islam sebagai fakta, rakaman ini ditulis bagi semua untuk melihat bahawa mereka telah memenuhi kewajipan mereka dan melakukan apa yang mereka minta.

"Kami Penolong Allah" juga bermaksud 'Kami akan menyokong anda dengan Mesej anda telah dihantar dengan dan akan membantu anda membawanya. Nabi Isa kemudian menghantar para murid-muridnya ke banyak kawasan seperti Syam (Syria) untuk memanggil orang-orang Yunani dan Bani Israel untuk berpegang pada ajaran Islam. (Ibnu Katsir)

Dianggarkan meskipun Nabi Isa a.s mempunyai banyak pengikut, baginda memilih dua belas di antara mereka untuk menjadi pasukan khusus murid rasmi. Sepertinya mereka dua belas murid yang paling penting diberi gelaran 'Rasul'.

Namun para murid, tidak bersetuju dan Nabi atau Rasul sebagai gelaran adalah sangat khusus dan mempunyai pengertian yang lebih rasmi. Alkitab dan sumber-sumber sejarah lain juga bercakap tentang tujuh puluh dua murid dan murid tidak rasmi di samping dua belas yang diketahui secara rasmi.

Pada hari keputusan, Allah telah mengingatkan Nabi Isa a.s akan nikmat-Nya dan sokongan khusus Illahi dan bantuan kepadanya. [Surah 5, ayat 110-120].

Suatu hadiah antara kehormatan khusus iaitu bekalan setia, tulus dan rajin murid dan sahabat baginya, sementara baginda adalah utusan Allah di antara mereka (selama perkhidmatan pertamanya kepada Bani Israel sebelum kenaikannya ke Syurga). Dalam Ayat --

"Dan ketika Aku (Allah) Awhaytu Al-Hawariyyin untuk percaya kepada-Ku dan Rasul-Ku."

Awhaytu di sini bererti 'terinspirasi'. Al-Hasan Al-Bashri (Hasan Basri) berkata tentang Hawariyun "Allah menginspirasikan mereka." As-Suddi berkata, "Dia [Allah] menempatkan di dalam hati mereka."

Ketika Isa a.s kembali semula ke dunia, tugasan kedua baginda akan bermula, tetapi kemudian para sahabat dan pengikut baginda pada tempoh itu tidak akan membahagi kedudukan yang sama, penghargaan dan kehormatan yang luar biasa sebagaimana yang diterima oleh murid-murid asal Nabi Isa dalam perkhidmatan baginda yang pertama ketika di dunia suatu ketika dahulu, dan tidak pula mereka (murid-murid di dunia akhir zaman) akan dimasukkan di antara mereka sebagai Hawariyyin atau Nasara seperti suatu ketika dahulu kerana semuanya beragama Islam dan umat kepada Nabi Muhammad SAW.

Nabi Isa a.s sendiri selepas baginda kembali semula ke bumi tetap akan mempertahankan [kehormatan] kerasulannya, tetapi hanya kepada Bani Israel sahaja sejak daripada awal tugasan pertamanya sehingga enam ratus tahun kemudian sebelum Kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyampai Hukum-hakam Ilahi dan sebagai utusan Allah.

Nabi Isa a.s kemudian bukan lagi merupakan seorang Rasul kepada sesiapa pun selepas atau sejak awal Kerasulan Nabi Muhammad (SAW), Nabi Muhammad kekal sebagai nabi dan rasul yang terakhir buat Islam dan seluruh umat dunia dari abad ketujuh hingga Hari Akhirat (Hari Kiamat).

Pada hari perhitungan, Allah akan menentukan nasib banyak manusia secara bersendirian tanpa menggunakan atau memerlukan seorang hakim (kerana Allah ialah Hakim Yang Maha Mutlak). Sekumpulan Rasul dengan Izin Ilahi-Nya mampu memberi syafaat bagi bangsa, umat masing-masing dan masyarakat serta untuk orang-orang yang mengaku percaya kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul-rasul sebelum disebarkan kepada manusia.

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir bertanggungjawab untuk mewakili, membela, syafaat dan dalam kes-kes tertentu serta membebaskan semua orang-orang yang beriman dan sejak Abad Ketujuh untuk tetap masuk ke dalam Kerajaan Allah SWT (Keredhaan Allah).

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

 1. ^ Abd. Rauf Dato' Haji Hassan; Abdul Halim Salleh; Khairul Amin Mohd Zain (2005). Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab Bahasa Arab-Bahasa Melayu. Shah Alam: Oxford Fajar. m/s. 114. ISBN 967-65-7321-3.
 2. ^ Carian PRPM @ DBP
 3. ^ Matius 10:1–4
 4. ^ Markus 3:13–19
 5. ^ Lukas 6:12–16
 6. ^ Kisah Para Rasul 1:13
 7. ^ a b Yohanes 6:67-71
 8. ^ Yohanes 11:16, Yohanes 20:24, Yohanes 21:2
 9. ^ Bruce M. Metzger. A Textual Commentary on the Greek New Testament, edisi revisi, Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2005 ISBN 978-1598561647, hlm. 21.
 10. ^ Yohanes 14:22

Pautan luar sunting