Tulisan Bali

tulisan yang dipakai untuk menulis bahasa Bali

Tulisan Bali ialah sistem tulisan tradisional bahasa Bali yang merupakan sejenis abugida yang terbit daripada tulisan Pallava, mirip sekali dengan tulisan Jawa, cuma bezanya pada lekukan bentuk huruf.

Aksara Bali
Jenis
BahasaBali, Sasak,Loloan
Tempoh masa
abad ke-10 hingga kini
Aksara induk
Aksara kerabat
Batak
Baybayin
Buhid
Hanunó'o
Jawa
Lontara
Sunda Kuno
Rejang
Tagbanwa
Arah tulisKiri-ke-kanan
ISO 15924Bali, 360
Alias Unikod
Balinese
U+1B00–U+1B7F

Tulisan Bali terdiri daripada 33 aksara konsonan (wianjana; hanya 18 daripadanya yang biasa digunakan) dan 14 aksara vokal (suara). Juga terdapat aksara wianjana Kawi yang digunakan pada kata-kata tertentu, terutamanya kata-kata yang dipengaruhi bahasa Kawi dan Sanskrit.

Meski ada aksara wianjana Kawi yang berisi intonasi nada tertentu, namun lafazannya sering diselaraskan dengan aksara wianjana Bali. Misalnya, aksara dirgha (sebutan panjang) yang seharusnya dibaca panjang, seringkali dibaca seperti aksara hresua (sebutan pendek).

Aksara sunting

Osthya Dantya Murdhanya Talawya Kanthya
 
 
 
 
 

Setiap aksara digolongkan menurut daerah artikulasinya dan disebut warga aksara. Dalam susunan huruf tulisan Bali, ada 5 warga aksara yang utama, iaitu:[1]

 • Kanthya. Warga kanthya adalah kelompok fonem yang disebut dengan lelangit lembut atau bahagian belakang mulut, iaitu konsonan velar dan glotis. Huruf konsonan yang tergolong dalam warga kanthya terdiri daripada: ka (k), ga (g), ga gora (gh), nga (ng), tidak lupa huruf vokal a.
 • Talawya. Warga talawya adalah kelompok fonem yang disebut dengan lelangit keras, iaitu konsonan lelangit (palatal). Huruf konsonan yang tergolong dalam warga talawya terdiri daripada: ca murca (c), ca laca (ch), ja (j), Ja jera (jh), nya (ny), sa saga (sy), tidak lupa huruf vokal i.
 • Murdhanya. Warga murdhanya adalah kelompok fonem yang disebut dengan lidah bergelung untuk menyentuh lelangit atau menyentuh gusi, iaitu konsonan gelungan/gusi (alveolar). Huruf konsonan yang tergolong dalam warga murdhanya terdiri daripada: ta latik (ṭ), da madu (ḍ), na rambat (ṇ), sa sapa (ṣ), ra (r), tidak lupa huruf vokal ra repa (Ṛ).
 • Dantya. Warga dantya adalah kelompok fonem yang disebut dengan lidah menyentuh gigi atau gusi, iaitu konsonan gigi (dental)/gusi. Huruf konsonan yang tergolong dalam warga dantya terdiri daripada: ta (t), ta tawa (th), da lindung (d), da madu (dh), na kojong (n), sa danti (s), la (l), tidak lupa juga huruf vokal la lenga (Ḷ).
 • Osthya. Warga osthya adalah kelompok fonem yang dsebut dengan merapatkan kedua-dua bibir, iaitu konsonan bibir (labial). Huruf konsonan yang tergolong dalam warga osthya terdiri daripada: pa (p), pa kapal (ph), ba (b), ba kembang (bh), ma (m), wa (w), tidak lupa juga huruf vokal u.

Vokal sunting

Dalam tulisan Bali, aksara vokal dikenali sebagai aksara suara. Fungsi aksara suara sama seperti fungsi huruf vokal dalam abjad Rumi. Jika suatu aksara wianjana dibubuh satu pangangge (tanda baca) aksara suara, maka cara baca huruf wianjana tersebut juga berubah, sesuai dengan fungsi pangangge yang melekati huruf wianjana tersebut.

Aksara suara
Warga Aksara suara hresua
(vokal pendek)
Nama Aksara suara dirgha
(vokal panjang)
Aksara Bali Huruf Rumi IPA Aksara Bali Huruf Rumi IPA
Kantya
(tenggorokan)
 
A [a] A kara
 
Ā [ɑː]
Talawya
(langit-langit lembut)
 
I [i] I kara
 
Ī [iː]
Murdhanya
(langit-langit keras)
 
[ɹ̩] Ra repa
 
[ɹ̩ː]
Dantya
(gigi)
 
[l̩] La lenga
 
[l̩ː]
Osthya
(bibir)
 
U [u] U kara
 
Ū [uː]
Kanthya-talawya
(tenggorokan & lelangit lembut)
 
E [e]; [ɛ] E kara (E)
Airsanya (Ai)
 
Ai [aːi]
Kanthya-osthya
(tenggorokan & bibir)
 
O [o]; [ɔ] O kara
 
Au [aːu]

Konsonan sunting

Aksara konsonan Bali pula disebut wianjana. Setiap aksara wianjana tanpa tanda vokal dibaca seolah-olah dibubuhi huruf vokal "a". Selagi aksara wianjana tidak dibubuhi aksara suara (huruf vokal: i, u, é, o, ě, ai, au), maka aksara tersebut dianggap dibubuhi vokal "a". Dalam erti kata lain, dalam huruf Rumi, kata "na" adalah gabungan dari huruf konsonan /n/ dan vokal /a/, tetapi dalam tulisan Bali, kata "na" ditulis dengan satu huruf saja, bukan gabungan dari huruf konsonan "n" dan vokal "a".

Dalam bahasa Bali, huruf Ha tidak disebut apabila digunakan pada awal perkataan. Biasanya, meskipun dalam penulisan kata menggunakan huruf Ha, namun tidak timbul lafazan /h/, sebaliknya hanya diucapkan vokalnya saja. Contohnya, dalam penulisan perkataan "hujan" bermula dengan huruf Ha. Namun, apabila perkataan "hujan" dilafazkan, orang Bali selalunya tidak menyebut /hudʒan/, sebaliknya cuma menyebut /udʒan/.[2]

Aksara separuh vokal pula dikenali sebagai ardhasuara. Yang termasuk kelompok aksara ardhasuara adalah Ya, Ra, La, Wa. Tanda vokalnya termasuk pangangge aksara (kecuali gantungan La), iaitu nania (gantungan Ya); suku kembung atau guungan (gantungan "Wa"); dan guwung atau cakra (gantungan Ra). Kata-kata yang dilafazkan dengan pantas seolah-olah vokalnya terpotong, menggunakan gantungan aksara ardhasuara. Contoh kata: "pria" (bukan "peria"); "satwa" (bukan "satuwa"); "satya" (bukan "satiya"); "proklamasi" (bukan "perokelamasi").

Aksara Wianjana (konsonan)
Warga Pancawalimukha Ardhasuara
(Separa vokal)
Usma
(Sibilan)
Wisarga
(Desah)
Tajam
(tak bersuara)
Lembut
(bersuara)
Nasal
Kanthya
(tenggorokan)
 
(Ka)
Ka
 
(Kha)
Ka mahaprana
 
(Ga)
Ga
 
(Gha)
Ga gora
 
(Nga)
Nga
 
(Ha)
Ha
Talawya
(langit-langit lembut)
 
(Ca)
Ca murca
 
(Cha)
Ca laca
 
(Ja)
Ja
 
(Jha)
Ja jera
 
(Nya)
Nya
 
(Ya)
Ya
 
(Śa)
Sa saga
Murdhanya
(langit-langit keras)
 
(Ṭa)
Ta latik
 
(Ṭha)
Ta latik[3]
 
(Ḍa)
Da madu (murdania)[4]
 
(Ḍha)
Da madu (murdania)[5]
 
(Ṇa)
Na rambat
 
(Ra)
Ra
 
(Ṣa)
Sa sapa
Dantya
(gigi)
 
(Ta)
Ta
 
(Tha)
Ta tawa
 
(Da)
Da lindung
 
(Dha)
Da madu
 
(Na)
Na kojong
 
(La)
La
 
(Sa)
Sa danti
Osthya
(bibir)
 
(Ba)
Ba
 
(Bha)
Ba kembang
 
(Pa)
Pa
 
(Pha)
Pa kapal
 
(Ma)
Ma
 
(Wa)
Wa

Pangangge sunting

Pangangge (lafal: /pəŋaŋge/) atau dalam bahasa Jawa disebut sandhangan, merupakan lambang yang tidak dapat berdiri sendiri, ditulis dengan melekati suatu aksara wianjana mahupun aksara suara untuk mempengaruhi cara membaca dan menulis tulisan Bali. Terdapat pelbagai jenis pangangge, iaitu pangangge suara, pangangge tengenan (lafal: /t̪əŋənan/), dan pangangge aksara.

Pangangge suara sunting

Bila suatu aksara wianjana (konsonan) dibubuh pangangge suara (vokal), maka aksara berkenaan disebut dengan nilai konsonannya diikuti bunyi vokal sebagai ganti /a/ tersirat. Contoh: huruf Na yang dibubuhi ulu disebut Ni; Ka dibubuhi suku disebut Ku; Ca dibubuhi taling disebut Cé. Untuk huruf Ha ada pengecualian, yang mana kadang-kala bunyi /h/ disebut, kadangkala tidak, bergantung pada perkataan dan ayat yang ditulis.

Pangangge suara
Warga aksara Aksara Bali Huruf Rumi IPA Kedudukan Nama
Kanthya
(tenggorokan)
 
ě [ə] di atas huruf pepet
 
ā [ɑː] di belakang huruf tedung
Talawya
(langit-langit lembut)
 
i [i] di atas huruf ulu
 
ī [iː] di atas huruf ulu sari
Osthya
(bibir)
 
u [u] di bawah huruf suku
 
ū [uː] di bawah huruf suku ilut
Kanthya-talawya
(tenggorokan & lelangit lembut)
 
é [e]; [ɛ] di depan huruf taling
 
ai [aːi] di depan huruf taling detya
Kanthya-osthya
(tenggorokan & bibir)
 
o [o]; [ɔ] mengapit huruf taling tedung
 
au [aːu] mengapit huruf taling detya matedung

Pangangge tengenan sunting

Pangangge tengenan (kecuali adeg-adeg) ibarat aksara wianjana tunggal tanpa bunyi vokal /a/-nya. Pangangge tengenan terdiri daripada bisah, cecek, surang, dan adeg-adeg. Jika dibandingkan dengan aksara Devanagari, tanda bisah sama seperti tanda visarga; tanda cecek berfungsi seperti tanda anusuara; tanda adeg-adeg berfungsi seperti tanda virama.

Simbol Lafal Letak Nama
 
/h/ di belakang huruf bisah
 
/r/ di atas huruf surang
 
/ŋ/ di atas huruf cecek
 
- di belakang huruf adeg-adeg

Pangangge aksara sunting

Pangangge aksara selalunya ditulis di bawah aksara wianjana. Pangangge aksara (kecuali La) merupakan gantungan aksara ardhasuara. Pangangge aksara terdiri daripada:

Simbol Lafal Nama
 
/r/ Cakra
 
/ʋ/ Suku Kembung
 
/j/ Nania

Gantungan sunting

Oleh sebab adeg-adeg tidak boleh ditulis di tengah-tengah perkataan, maka tanda gantungan digunakan agar aksara wianjana dimatikan di tengah perkataan, iaitu tidak disebut dengan vokal /a/ tersirat. Misalnya, huruf Na dibaca "n"; huruf Ka dibaca "k", dan sebagainya. Setiap aksara wianjana memiliki gantungan tersendiri. Untuk mematikan suatu aksara wianjana dengan menggunakan gantungan, aksara yang hendak dimatikan itu harus dilekatkan dengan gantungan. Misalnya jika menulis kata "Nda", huruf Na harus dimatikan, jadi huruf Na dilekatkan dengan gantungan Da. Oleh sebab huruf Na dilekati oleh gantungan Da, maka Na diucapkan "n".

Gantungan dan pangangge dibenarkan melekat pada satu huruf yang sama, tetapi tidak pula bagi dua gantungan melekat di bawah huruf yang sama (tumpuk telu) Untuk mengelakkan tumpuk telu, maka penggunaan adeg-adeg di tengah perkataan dibenarkan.[6]

Pasang pageh sunting

Dalam catatan dari zaman Jawa-Bali Kuno banyak terdapat aksara-aksara wianjana khusus, serta gantungannya yang istimewa. Penulisan aksara sebegitu dipanggil pasang pageh, karena cara penulisannya memang demikian, tidak dapat diubah lagi.[7] Aksara-aksara tersebut juga memiliki nama, misalnya Na rambat; Ta latik; Ga gora; Ba kembang; dan sebagainya. Ini adalah kerana setiap aksara kuno ini harus diucapkan dengan intonasi yang benar, sesuai dengan nama aksara tersebut. Namun kini sebutan untuk setiap aksara tidak seperti dulu.[8] Aksara mahaprana (berhembus) diucapkan sama seperti aksara alpaprana (tak berhembus). Aksara dirgha (vokal panjang) diucapkan sama seperti aksara hrasua (vokal pendek). Aksara usma (sibilan) diucapkan biasa saja. Meskipun cara sebutannya sudah diabaikan dalam pembacaan, namun dalam penulisan, pasang pageh harus dikekalkan.

Pasang pageh berguna untuk membezakan homonim. Misalnya:

Aksara Bali Huruf Rumi Erti Aksara Bali Huruf Rumi Erti
 
asta ialah
 
pada tanah, bumi
 
astha tulang
 
pāda kaki
 
aṣṭa lapan
 
padha sama-sama

Aksara maduita sunting

Aksara maduita khusus digunakan dalam kata pinjaman. Umumnya, orang Bali meminjam perkataan dari bahasa Sanskrit dan Kawi untuk memperkaya kosa kata bahasa mereka. Contoh penggunaan aksara maduita:

Aksara Bali Huruf Rumi Erti
 
Buddha Yang telah sedar
 
Yuddha perang
 
Bhinna beza

Dengan melihat contoh di atas, ternyata ada huruf konsonan yang ditulis dua kali. Hal tersebut merupakan ciri-ciri aksara maduita.

Angka sunting

Aksara Bali Huruf Rumi Nama (dalam bhs. Bali) Aksara Bali Huruf Rumi Nama (dalam bhs. Bali)
 
0 Bindu/Windu
 
5 Lima
 
1 Siki/Besik
 
6 Nem
 
2 Kalih/Dua
 
7 Pitu
 
3 Tiga/Telu
 
8 Kutus
 
4 Papat
 
9 Sanga/Sia

Menulis angka Bali sama seperti angka Jawa dan Arab. Tetapi, apabila angka ditulis di tengah ayat, untuk membezakan angka dengan huruf maka perlulah menggunakan tanda carik, di awal dan di akhir angka yang ditulis.

Berikut ialah contoh penulisan tarikh dengan menggunakan angka Bali (tarikh: 1 Julai 1982; lokasi: Bali):

Aksara Bali Perumian
 
Bali, 1 Juli 1982.
Bali, 1 Juli 1982.

Pada contoh penulisan di atas, angka-angka diapit oleh tanda carik untuk membezakannya dengan huruf abjad.

Tanda baca dan aksara khusus sunting

Ada beberapa aksara khusus dalam aksara Bali. Beberapa di antaranya merupakan tanda baca, dan yang lainnya merupakan simbol istimewa kerana dianggap keramat. Antaranya ialah:

Lambang Huraian
 
Carik atau Carik Siki. Ditulis pada akhir perkataan di tengah ayat. Fungsinya sama dengan tanda koma dalam tulisan Rumi. Juga dipakai untuk mengapit aksara anceng.
 
Carik Kalih, disebut juga Carik Pareren. Ditulis pada akhir ayat. Fungsinya sama dengan tanda noktah dalam tulisan Rumi.
 
Carik pamungkah. Ditulis pada akhir perkataan. Fungsinya sama dengan tanda titik bertindih dalam tulisan Rumi.
  Pasalinan. Ditulis pada akhir penulisan karangan, surat dan sebagainya. Pada geguritan bermakna sebagai tanda pergantian tembang.
 
Panten atau Panti. Dipakai pada permulaan suatu karangan, surat dan sebagainya.
 
Pamada. Dipakai pada awal penulisan kitab suci, iaitu berharap agar segala yang diusahakan berjalan dengan lancar.
 
Ongkara. Lambang suci agama Hindu. Disebut "Ong" atau "Om".

Catatan sunting

 1. ^ Surada, hal. 6-7.
 2. ^ Tinggen, hal. 16.
 3. ^ Disamakan saja atau diberikan tedung.
 4. ^ disebut Da madu murdania.
 5. ^ Jarang ditemui dalam penulisan Bali. Disamakan saja atau diberikan tedung.
 6. ^ Tinggen, hal. 27.
 7. ^ Simpen, hal. 44.
 8. ^ Tinggen, hal. 7

Rujukan sunting

 • Tinggen, I Nengah. 1993. Pedoman Perubahan Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin dan Huruf Bali. Singaraja: UD. Rikha.
 • Surada, I Made. 2007. Kamus Sanskerta-Indonesia. Surabaya: Penerbit Paramitha.
 • Simpen, I Wayan. Pasang Aksara Bali. Diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pautan luar sunting